Przewóz towarów niebezpiecznych – lista kontrolna, nowy wzór formularza od 1.12.2019 r.

Z dniem 10 grudnia 2019 weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. 2019, poz. 2302), W Rozporządzeniu zawarte są między innymi formularze, które będą stosowane do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, w tym dla przewozu drogowego, żeglugą śródlądową oraz koleją. Przewóz ADR – transport drogowy:… Czytaj więcej


Czym różni się arkusz dla personelu medycznego od wykazu składników

Zgodnie z załącznikiem VII część C rozporządzenia WE nr 907/2006 Arkusz danych składników to szczegółowy wykaz, który wymaga podania wszystkich składników detergentu w określonych zakresach procentowych, w których dany składnik występuje. Dla każdego ze składników podana jest zwyczajowa nazwę lub nazwa IUPAC i jeśli są dostępne nazwy INCI, numery CAS oraz nazwy FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ. Tak przygotowany… Czytaj więcej


Zasady przewozu pasz, dodatków i surowców do produkcji pasz

Przewóz produktów paszowych klasyfikowanych jako UN 3077 Materiał Stały Zagrażający Środowisku w workach typu 5M1 Obecnie wiele firm paszowych pakuje swoje towary do opakowań typu 5M1 Instrukcja pakowania P002 dla Numeru UN 3077 rzeczywiście dopuszcza zastosowanie opakowań o kodzie 5M1 [Worki papierowe, Wielowarstwowe] jednak pod warunkiem spełnienia przepisu szczególnego PP12 Przepis ten pozwala na zastosowanie… Czytaj więcej


Etykiety dla detergentów: klasyfikacja i oznakowanie środków czystości zgodnie z przepisami

Klasyfikacja i oznakowanie produktów detergentowych Detergent – oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierające mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka, itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do… Czytaj więcej


JAK PRZEWOZIĆ NAWOZY MINERALNE NA BAZIE AZOTANU AMONU?

Wszystkie nawozy na bazie azotanu amonu o zawartości azotu powyżej 28% N, np. SALETRA AMONOWA (Pulan, Zaksan), SALETROSAN 30 są materiałami niebezpiecznymi i muszą być transportowane jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067. Przewozy takie wymagają zastosowania odpowiednich przepisów ADR w zakresie pakowania, oznakowania, a także odpowiedniej dokumentacji transportowej SKĄD WIEMY ŻE TRANSPORTOWANY PRZEZ… Czytaj więcejTARYFIKATOR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

TARYFIKATOR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Lp Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 i 650) lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w zakresie przewozu drogowego Wysokość kary w złotych Nr grupy naruszeń oraz waga… Czytaj więcej


Nowe Karty Charakterystyki

Nowe karty charakterystyki – rozporządzenie i zgodność z REACH Podczas transportu substancji / preparatu stanowiącego zagrożenie, ważny jest jego bezpieczny przewóz zgodnie z należytymi wytycznymi. Dokument zawierający opis niebezpiecznego produktu nosi nazwę karty charakterystyki. Znajdują się tam najważniejsze dane fizykochemiczne, informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń oraz wymaganych do wykonania procedurach, w przypadku wydostania się lub kontaktu… Czytaj więcej


Czym jest transport ADR?

Usługi transportowe często tyczą się specjalistycznych zadań. Przewożąc towary niebezpieczne: czyli takie, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia, środowiska czy też charakteryzując się niebezpiecznymi właściwościami fizykochemicznymi takim jak np: palność, wybuchowość itp, kierowca musi kierować się odpowiednimi wytycznymi, które pozwolą na prawidłowe ale przede wszystkim bezpieczne dostarczenie towarów do odbiorców. Dlatego transport towarów niebezpiecznych tzw ADR… Czytaj więcej