Jak oznakować transport towarów niebezpiecznych?

Międzynarodowy transport ładunków niebezpiecznych może odbywać się zarówno drogą lądową (ADR), śródlądową (ADN), morską (IMDG), kolejową (RID) jak i lotniczą (IATA). W każdym z wymienionych rodzajów transportu obowiązują odmienne regulacje i przepisy prawne, z którymi należy się zapoznać w pierwszej kolejności. W przypadku przewozu towarów istotne jest także odpowiednie oznakowanie oraz klasyfikacja ładunków. Oznakowanie towarów… Czytaj więcej


Oznakowanie cystern ADR

Różnego rodzaju pojazdy, cysterny i kontenery, które wykorzystywane są do transportu towarów niebezpiecznych powinny być odpowiednio oznakowane. Tego typu oznakowanie opisane jest w przepisach Umowy ADR, gdzie wyróżnia się elementy tego typu oznakowania, takie jak: – nalepki ostrzegawcze – tablice barwy pomarańczowej – znaki Podlegają one specjalnym wytycznym i muszę być zgodne z obowiązującymi normami…. Czytaj więcej


Kody UFI 2021 – Nowe obowiązki dla producentów, dostawców produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP zmieniają się zasady zgłaszania i znakowania opakowań produktów [mieszanin] zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. [np. produkty z chemii gospodarczej w tym detergenty; chemii budowlanej np. kleje, farby, rozpuszczalniki; produkty biobójcze w tym tak popularne ostatnio płyny bakteriobójcze czy wirusobójcze oraz wiele innych produktów]. Firmy wprowadzające… Czytaj więcej


NOWY format karty charakterystyki w 2021 roku – Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r obowiązuje  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Zmiany w formacie Karty Charakterystyki dotyczyć będą: * nowych wymogów dla nanopostaci substancji,… Czytaj więcej


Jak wygląda usługa tworzenia planu ochrony towarów niebezpiecznych przez specjalistę ADR?

Wydarzenia z 11 września 2001 roku wskazały nam z całą mocą konieczność ochrony przewozu towarów niebezpiecznych przed dostępem ze strony osób niepożądanych. Niektóre towary niebezpieczne mogą być wykorzystywane jako narzędzie realizowania celów przez terrorystów i szaleńców zagrażających nieświadomym świadkom zdarzeń. Ze względu na to, przepisy ADR rozszerzono o zapisy odnoszące się do przewozu substancji uznanych… Czytaj więcej


Karta charakterystyki towaru wybuchowego, zasady przewozu

Zapraszamy przedsiębiorstwa potrzebujące pomocy w ustaleniu karty charakterystyki towaru wybuchowego. Nasz doradca ADR wskaże, jak bezpiecznie przewozić materiały wybuchowe, jak oznaczyć transport oraz jaką dokumentację zgromadzić. Sprawdź ofertę: karta substancji niebezpiecznej.   Przewóz towarów wybuchowych Jak określa wykaz towarów niebezpiecznych, materiały wybuchowe należą do klasy I. Jak je rozpoznać i prawidłowo oznakować? W jaki sposób… Czytaj więcej


Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych jest niezwykle ważną dokumentacją, aby bezpiecznie przewozić towar zagrażający otoczeniu. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych ADR polega na przypisaniu towaru do rodzaju zagrożenia dominującego, które jest powodowane przez ten towar. Pod pojęciem zagrożenia dominującego kryje się zagrożenie, które góruje nad innymi rodzajami zagrożeń w sytuacji spełnienia przez towar zagrożenia różnych klas. ADR materiały… Czytaj więcej


Transport ADR – przepisy, procedury i wymogi ADR dla załogi pojazdu

Poza tym, że przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulują przepisy prawa, zastosowanie mają również procedury wynikające z tak zwanego zdrowego rozsądku. W życiu zawodowym każdego kierowcy ADR obecny jest szereg procedur, których naczelną zasadą jest „dmuchanie na zimne”. Wszystko po to, aby ładunek całkowity ADR mógł bezpiecznie dotrzeć na dane miejsce. Poniżej przedstawiamy Państwu… Czytaj więcej


Umowa wielostronna M300

W dniu 6 lutego 2020 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M300 dotycząca dokumentu przewozowego w operacjach sprzedaży obwoźnej Zgodnie z Umową nazwę i adres odbiorcy (odbiorców) w dokumencie przewozowym można zastąpić wyrazami „Sprzedaż obwoźna”, w przypadku gdy następujące materiały są przewożone do wielu odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu: UN 0333… Czytaj więcej


Przewóz towarów niebezpiecznych – lista kontrolna, nowy wzór formularza od 1.12.2019 r.

Z dniem 10 grudnia 2019 weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. 2019, poz. 2302), W Rozporządzeniu zawarte są między innymi formularze, które będą stosowane do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, w tym dla przewozu drogowego, żeglugą śródlądową oraz koleją. Przewóz ADR – transport drogowy:… Czytaj więcej