Karta techniczna produktu a karta charakterystyki: różnice

Każdy produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być udostępniony na rynku z odpowiednim instruktażem w zakresie jego stosowania.

I tu pojawia się pytanie o definicję takiego dokumentu jak karta produktu – co to jest? Kto ma obowiązek stworzyć pismo i jaką powinno mieć formę? Zagadnienie jest tym bardziej aktualne, że karta techniczna bywa często mylona z kartą charakterystyki produktu. Poniżej postaramy się więc opisać oba przypadki pod względem ich treści oraz udzielić odpowiedzi, czym różni się karta produktu od karty charakterystyki?

Informacje techniczne od producenta

Karta techniczna produktu to nic innego jak specjalistyczny dokument o charakterze informacyjnym. Można w niej znaleźć najważniejsze danych dotyczących konkretnego wyrobu, w tym jego parametry techniczne oraz fizykochemiczne. Karta produktu powinna także zawierać szereg informacji, takich jak:

– przewidywane zastosowanie;

– warunki magazynowania produktu;

– oraz możliwe sposoby jego przetwórstwa.

Szczegóły w zakresie treści zawartych w karcie technicznej leżą w gestii konkretnego producenta. Kwestia formy dokumentu również nie została ściśle sformalizowana.

Karta dotycząca potencjalnych zagrożeń

Tymczasem karta charakterystyki produktu ma za zadanie ostrzegać przed występującymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z danego preparatu. Jest to ściśle sformalizowany dokument udostępniany bezpłatnie. Zapis na takiej karcie powinien być sporządzony w językach urzędowych tych państw UE, w których został on przeznaczony do sprzedaży.

Informacje zawarte w dokumencie dotyczą w szczególności:

– klasyfikacji substancji/mieszaniny w tym stwarzanych przez nią zagrożeń

– Środków bezpieczeństwa jakie należy podjąć podczas stosowania substancji/mieszaniny

– kwestii bezpieczeństwa w zakresie magazynowania i transportu;

– spraw związanych z procedurą postępowania w sytuacji skażenia;

– i ewentualnych sposobów usuwania czy utylizacji danej substancji.

O czym jeszcze warto pamiętać? Karta charakterystyki produktu, zwana kartą charakterystyki, nie pełni roli jedynie dokumentu informacyjnego, ale musi zawierać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanego postępowania w sytuacji niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania konkretnej substancji. To co najważniejsze karta charakterystyki to dokument, którego ścisły wzór określony został w Rozporządzaniu UE nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015