Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Aby bezpiecznie przewozić towar niebezpieczny, należy odpowiednio go zaklasyfikować. klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR polega na przypisaniu towaru do rodzaju zagrożenia dominującego, które jest powodowane przez ten towar. Pod pojęciem zagrożenia dominującego kryje się zagrożenie, które góruje nad innymi rodzajami zagrożeń w sytuacji spełnienia przez towar zagrożenia różnych klas. 

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR – dlaczego jest istotna?

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR prowadzi do nadania towarowi numeru UN, grupy pakowania, a także kodu klasyfikującego. Błędnie przeprowadzona klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR może spowodować, że towar zostanie błędnie zapakowany, będzie źle przewożony, a także źle załadowany. Wszystkie te elementy przewozu mogą przyczynić się do stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także dla stanu środowiska naturalnego. Właściwa klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR powinna sprzyjać minimalizowaniu zagrożeń, które mogą pojawić się na kolejnych etapach rozładunków, załadunków i samego transportu. 

 

Klasyfikacja towarów zgodnie z przepisami umów ADR

Zgodnie z przepisami umów ADR, towary niebezpieczne dzielimy na 13 klas, określonych na podstawie zagrożenia dominującego. Poniżej klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR:

 

Klasa 1. Materiały wybuchowe oraz przedmioty zawierające materiały wybuchowe

Klasa 2 Gazy

Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe 

Klasa 4 Materiały zapalne stałe, samoreaktywne, polimeryzujące oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe

Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie

Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1 Materiały utleniające

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 Materiały trujące 

Klasa 6.2 Materiały zakaźne

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze

Klasa 8 Materiały żrące

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

 

W zależności od zaklasyfikowania materiału niebezpiecznego do określonej klasy, wyróżnia się 3 grupy opakowań:

I grupa: materiały stwarzające duże zagrożenie

II grupa: materiały stwarzające średnie zagrożenie

III grupa: materiały stwarzające małe zagrożenie

 

Towary mogą spełniać jedno lub kilka zagrożeń. O tym, jakie dokładnie zagrożenie stwarza towar niebezpieczny, informuje nas nadany mu kod klasyfikacyjny. Jest to literowo-cyfrowy kod. Znacząco ułatwia on oznakowanie sztuk pakunków lub cystern. 

 

Kto jest odpowiedzialny za klasyfikację towarów niebezpiecznych ADR?

Za odpowiednie zaklasyfikowanie towaru niebezpiecznego ADR nie jest odpowiedzialny kierowca ani przewoźnik. Oznaczenie zgodnie z przepisami ciąży na producencie towaru/importerze lub nadawcy przesyłki. W szczególnych przypadkach, obowiązek odpowiedniego oznaczenia towaru ma doradca ADR.

 

Nalepki

Kody klasyfikacyjne są najbardziej istotnym elementem oznaczania towarów niebezpiecznych tak, aby etykiety dawały wystarczające informacje osobom, które mają z nimi styczność, na temat zagrożeń, jakie mogą spowodować.W trakcie transportu posługujemy się kodem UN, grupą pakowania, a także prawidłową nazwą przewozową i numerami nalepek. Należy zwrócić uwagę na to, że kolejność umieszczania nalepek na opakowaniu jest dowolna.

 

*Jeśli interesuje Cię prawidłowo sporządzona karta charakterystyki środków chemicznych, karta substancji niebezpiecznej i chcesz jej stworzenie powierzyć specjaliście, zapraszamy do FRC. Opracowujemy aktualizacje kart charakterystyki, tworzymy etykiety oraz prowadzimy szeroko pojęte doradztwo dla transportu.