Jak oznakować transport towarów niebezpiecznych?

Międzynarodowy transport towarów i substancji niebezpiecznych wymaga oznakowania. Oznaczenia towarów stosuje się niezależnie od wybranego środka przewozu. Wykonuje się zatem oznakowania materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą lądową (ADR), śródlądową (ADN), morską (IMDG), kolejową (RID) czy lotniczą (IATA). Na takie przewozy nałożone są odmienne regulacje i przepisy prawne. Należy się z nimi zapoznać w pierwszej kolejności, aby prowadzić działania w dbałości o ludzi i środowisko. W przypadku przewozu towarów istotne jest odpowiednie oznakowanie oraz klasyfikacja ładunków niebezpiecznych.

Oznakowanie towarów i substancji niebezpiecznych

Wśród najważniejszych dokumentów mówiących o niebezpieczeństwach stwarzanych przez przewożony ładunek wymienia się kartę charakterystyki towaru. Informuje ona o zagrożeniu, jakie może spowodować przewożony towar, a także zaznacza, w jakich warunkach powinien być on transportowany i przechowywany. Transport drogą lądową, oznaczony jako ADR, jest najpopularniejszym wyborem dla przewozu substancji niebezpiecznych. Wszelkie normy dotyczące tego rodzaju transportu określa Umowa Europejska ADR, obowiązująca nie tylko na terenie Europy. Wymaga ona klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Inne oznaczenia ładunków niebezpiecznych

Każdy rodzaj transportu ma swoje określone normy. Wytyczne dla śródlądowego przewozu materiałów niebezpiecznych ADN zawarte są w Umowie ADN. To w niej opisane jest oznakowanie ładunków i substancji niebezpiecznych w transporcie. Umowa pomaga też określić miejsce umieszczenia nalepek ostrzegawczych. W przypadku kolejowego transportu towarów niebezpiecznych obowiązuje Regulamin RID. Z kolei podczas przewozu lotniczego obowiązują przepisy IATA. Ważny staje się także transport materiałów drogą morską, który jest uregulowany w kodeksie IMDG. Każdy przewóz może wymagać oznaczenia zagrożeń chemicznych.

Jak prawidłowo oznakować ładunki niebezpieczne

Podczas transportu towarów niebezpiecznych ważne jest zastosowanie odpowiedniego oznakowania substancji chemicznych. Znaki ostrzegawcze na opakowaniach umieszcza się w widocznym miejscu. Dla przewozu drogowego jednostki przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane dwoma prostokątnymi tablicami barwy pomarańczowej umieszczonymi w płaszczyźnie pionowej. Jedną tablicę umieszcza się z przodu, a drugą z tyłu pojazdu, przy czym obie prostopadle do osi podłużnej tej jednostki.

W przypadku przewozu towarów ADR luzem lub w cysternach możemy zastosować kilka możliwości oznakowania substancji toksycznych:

  • gładkie tablice barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, prostopadle do osi podłużnej pojazdu;
  • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – na dwóch bokach pojazdu równolegle do osi podłużnej pojazdu;

W szczególnych przypadkach [zapytaj doradcę ADR] pojazdy oznakowujemy dużymi nalepkami właściwymi dla danego towaru niebezpiecznego, a w szczególnych przypadkach innymi znakami określonymi w Umowie ADR w dziale 5.

Numer HIN i UN

Numery widniejące w liczniku i mianowniku wspomnianej wyżej tablicy to bardzo ważne oznaczenie substancji chemicznych. Są one uniwersalne w każdym państwie. Numer HIN znajduje się w liczniku i składa się z dwóch lub trzech cyfr. Pierwsza z nich jest oznakowaniem produktów odnoszącym się do charakterystyki danej substancji. Kolejne cyfry mają za zadanie doprecyzować, o jakie działanie chodzi i jakie jest jego nasilenie. Numer UN natomiast odnosi się do konkretnych substancji. Takie oznakowanie opakowań i substancji niebezpiecznych wskazuje, czy dany ładunek to na przykład benzyna, amoniak, czy też inny rodzaj towaru.

Numery widniejące w liczniku i mianowniku wspomnianej wyżej tablicy to bardzo ważne oznaczenie substancji chemicznych. Są one uniwersalne w każdym państwie. Numer HIN (Numer rozpoznawczy zagrożenia) znajduje się w liczniku i składa się z dwóch lub trzech cyfr (w niektórych przypadkach poprzedzony literą „X”):

  1. emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną
  2. zapalność materiałów ciekłych (pary) i gazów lub samonagrzewanie się materiałów ciekłych
  3. zapalność materiałów stałych lub samonagrzewanie się materiałów stałych
  4. działanie utleniające (wzmagające palenie)
  5. działanie trujące lub ryzyko zakażenia
  6. działanie promieniotwórcze
  7. działanie żrące
  8. ryzyko samorzutnej i gwałtownej reakcji

Powtórzenie cyfry wskazuje na nasilenie oznaczonego tą cyfrą zagrożenia. Jeżeli zagrożenie stwarzane przez dany materiał może być w sposób wystarczający określone jedną cyfrą, to po tej cyfrze dodaje się zero

Numer UN natomiast odnosi się do konkretnych substancji lub mieszanin niebezpiecznych. Takie oznakowanie towarów może wskazywać czy dany ładunek to na przykład benzyna, amoniak, czy też inny rodzaj towaru.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest dużym wyzwaniem, dlatego cały proces transportu powinien przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Konieczna jest pełna dokumentacja ładunków, w tym karta charakterystyki towaru, a także odpowiednie oznakowanie towarów w postaci tablic i nalepek ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu na ładunku.

Prawidłowe oznakowania substancji chemicznych – dlaczego są ważne?

Odpowiednie oznakowania substancji chemicznych są niezwykle ważne, ponieważ to one są podstawą bezpieczeństwa w przypadku jakichkolwiek wypadków i obchodzenia się z ładunkiem osób trzecich. Warto zaznaczyć, że nieprzestrzeganie przepisów skutkuje narażeniem zdrowia i życia, ale także wysokimi karami pieniężnymi. Aby ich uniknąć, podczas oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych należy skorzystać z pomocy profesjonalistów doskonale znających się na obecnie obowiązujących normach.

Odpowiednie oznakowanie substancji toksycznych i innych tego typu towarów pozwala na zachowanie niezbędnych środków ostrożności podczas ich transportu. Jeżeli chcesz prawidłowo przygotować transport towarów niebezpiecznych do przewozu ADR i skompletować odpowiednie oznaczenia CLP substancji chemicznych, skontaktuj się z nami. Zapewniamy profesjonalną pomoc oraz nadzór nad tymi czynnościami.