Jak oznakować transport towarów niebezpiecznych?

Międzynarodowy transport ładunków niebezpiecznych może odbywać się zarówno drogą lądową (ADR), śródlądową (ADN), morską (IMDG), kolejową (RID) jak i lotniczą (IATA). W każdym z wymienionych rodzajów transportu obowiązują odmienne regulacje i przepisy prawne, z którymi należy się zapoznać w pierwszej kolejności. W przypadku przewozu towarów istotne jest także odpowiednie oznakowanie oraz klasyfikacja ładunków.

Oznakowanie towarów niebezpiecznych

Jednym z najważniejszych dokumentów mówiących o zagrożeniach stwarzanych przez przewożony ładunek obok dokumentów transportowych jest karta charakterystyki towaru. Informuje ona o zagrożeniu, jakie może spowodować przewożony ładunek, a także zaznacza, w jakich warunkach powinien być transportowany i przechowywany. Transport drogą lądową, oznaczony jako ADR, jest najpopularniejszym wyborem dla przewozu substancji niebezpiecznych, a wszelkie normy dotyczące tego rodzaju transportu określa Umowa Europejska ADR, obowiązująca nie tylko na terenie Europy. Wytyczne dla śródlądowego przewozu materiałów niebezpiecznych ADN zawarte są w Umowie ADN – w niej także opisane jest oznakowanie ładunków niebezpiecznych oraz miejsce umieszczenia nalepek ostrzegawczych. W przypadku kolejowego transportu towarów niebezpiecznych obowiązuje Regulamin RID. Podczas transportu lotniczego obowiązują przepisy IATA. Ważnym ogniwem przewozu jest również transport drogą morską uregulowany w kodeksie IMDG

Jak prawidłowo oznakować ładunki niebezpieczne

Podczas transportu towarów niebezpiecznych ważne jest zastosowanie odpowiedniego oznakowania oraz umieszczenie go w widocznym miejscu. Dla przewozu drogowego jednostki przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane dwoma prostokątnymi tablicami barwy pomarańczowej umieszczonymi w płaszczyźnie pionowej. Jedną tablicę umieszcza się z przodu, a drugą z tyłu pojazdu, przy czym obie prostopadle do osi podłużnej tej jednostki.

W przypadku przewozu towarów ADR luzem lub w cysternach możemy zastosować kilka możliwości oznakowania pojazdu:

  • gładkie tablice barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, prostopadle do osi podłużnej pojazdu;
  • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – na dwóch bokach pojazdu równolegle do osi podłużnej pojazdu;

Dodatkowo pojazdy oznakowujemy dużymi nalepkami właściwymi dla danego towaru niebezpiecznego, a w szczególnych przypadkach innymi znakami określonymi w Umowie ADR w dziale 5.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest dużym wyzwaniem, dlatego cały proces transportu powinien przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Konieczna jest pełna dokumentacja ładunków, w tym karta charakterystyki towaru, a także odpowiednie oznakowanie towarów w postaci tablic i nalepek ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu na ładunku.

Odpowiednie oznakowanie tego typu towarów pozwala na zachowanie niezbędnych środków ostrożności podczas ich transportu. Jeżeli chcesz prawidłowo przygotować transport towarów niebezpiecznych do przewozu ADR skontaktuj się z nami. Zapewniamy profesjonalną pomoc oraz nadzór nad tymi czynnościami