Nowy załącznik do rozporządzenia CLP – Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie do bazy ECHA

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na etykietach produktów zawierających mieszaniny niebezpieczne będzie wymagany 16-znakowy kod znany jako unikalny identyfikator formuły (UFI).

Kody UFI dla etykiet produktów

Celem  wprowadzenia takiego oznakowania etykiet jest POMOC ośrodkom  odpowiedzialnym za  udzielanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez mieszaniny [tzw. ośrodki toksykologiczne] zidentyfikowanie dokładnego środka zatruwającego, tak aby można było uzyskać natychmiastową odpowiedź o stwarzanym zagrożeniu oraz czynnościach jakie należy podjąć w przypadku zatrucia mieszaniną.

Kody UFI można zamieszczać już na etykietach produktów, ale będzie to obowiązkowe od 1 stycznia 2020.

UFI zapewnia powiązanie między produktem wprowadzonym do obrotu a informacjami o składzie, który firmy muszą udostępniać ośrodkom zatruć, takimi jak nazwa handlowa produktu, jego kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacje toksykologiczne.

Kto musi przesłać informacje?

Przed wprowadzeniem mieszanin do obrotu importerzy i dalsi użytkownicy będą musieli przedkładać informacje o mieszaninach sklasyfikowanych pod kątem jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub fizycznego do ECHA . Obecnie informacje o mieszaninie przekazywane są w Polsce do bazy ELDIOM

Po 2020 r  informacje te będą przekazywane do bazy ECHA.

Jakie są terminy zgłoszeń?

Obecnie krajowe wymogi dotyczące zgłaszania niebezpiecznych mieszanin różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Wprowadzenie załącznika VIII do rozporządzenia CLP harmonizuje wymogi informacyjne w zakresie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i środków zapobiegawczych w całej UE.

*Sprawdź: KARTA CHARAKTERYSTYKI CLP

Nowe obowiązki dotyczące zgłaszania niebezpiecznych mieszanin przed ich wprowadzeniem do obrotu, takie jak dodanie UFI na etykiecie, przedłożenie pełnego składu chemicznego (w tym elementów innych niż niebezpieczne) oraz przypisanie kategorii produktu zharmonizowanego systemu kategoryzacji produktów, różnią się terminy w zależności od zastosowania.

Terminy etapowe są do 1 stycznia:

2020 r. Do zastosowań konsumenckich;

2021 do zastosowań profesjonalnych;

2024 wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

Mieszaniny, które już istniały na rynku w momencie rozpoczęcia tego obowiązku, będą musiały zostać ponownie zgłoszone do końca okresu przejściowego, w dniu 1 stycznia 2025 r.

Do 2025 roku oczekuje się, że wszystkie odpowiednie produkty na rynku zostaną zgłoszone i będą posiadały UFI na etykietach.