Rozporządzenie PIC – eksport oraz import

Dokumenty techniczneGłównym celem rozporządzenia PIC (UE) 649/2012 jest niegroźny dla ludzi i środowiska eksport oraz import niektórych niebezpiecznych chemikaliów, a także bezpieczne obchodzenie się z nimi i prawidłowe stosowanie. Aby eksport oraz import (PIC) mógł odbywać się w sposób legalny, na przedsiębiorstwa nakłada się adekwatne obowiązki. W ten sposób promuje się odpowiedzialne działania w ramach międzynarodowego handlu niebezpiecznymi chemikaliami. W dzisiejszym artykule podpowiemy, w jaki sposób otrzymać zezwolenie na import oraz eksport (PIC), a także jakie substancje chemiczne obowiązuje omawiane dzisiaj rozporządzenie.

W jaki sposób otrzymać zezwolenie na import oraz eksport?

Rozporządzenie PIC (UE) 649/2012 wymaga od importerów złożenia elektronicznego wniosku (ePIC) o zezwolenie na przywóz jakiejkolwiek substancji państwa członkowskiego UE. Importerzy oraz eksporterzy muszą podać informacje na temat swojego przedsiębiorstwa – adres, dane osoby kontaktowej, rodzaj działalności itp. Interfejs systemu ePIC przeznaczony jest do codziennego wspierania organów w ramach procesów regulacyjnych, informując m.in. o tym, czy przewóz w danym momencie jest dozwolony.

Jakie substancje chemiczne obowiązuje rozporządzenie PIC?

Rozporządzenie 649/2012 zostało powiązane z dyrektywą REACH. Obejmuje ono listę substancji chemicznych wysokiego ryzyka. Dyrektywa dzieli je na kategorie, które są stosowane w produkcji produktów codziennego użytku, takich jak kosmetyki, zabawki, odzież, elektronika i produkty do pielęgnacji ciała (przykładowo pasty do zębów i szampony), a także tych bardziej niebezpiecznych, narażających zdrowie ludzi. Rozporządzenie PIC ma zastosowanie do szerokiej gamy chemikaliów, w tym tych, które są wykorzystywane w produkcji pestycydów i produktów biobójczych. Odnosi się również do substancji, które mogą być wykorzystywane jako prekursory tych produktów, takich jak związki nitrowe i fenole.

Rozporządzenie dotyczy następujących kategorii substancji chemicznych:

 • substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne, w tym rakotwórcze pestycydy
 • czynniki biologiczne
 • materiały radioaktywne
 • substancje żrące
 • materiały wybuchowe
 • gazy łatwopalne
 • płyny łatwopalne
 • palne substancje stałe
 • substancje utleniające
 • nikotyna (również jako składnik e-papierosów)
 • metale ciężkie
 • i wiele innych.

Rozporządzenie PIC ma na celu zagwarantowanie, że transporty tych substancji będą transportowane bezpiecznie i z należytym uwzględnieniem ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Konieczne jest określenie zasad ich klasyfikacji, oznakowania i pakowania, a także procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych. Precyzuje ono również wymagania dotyczące szkolenia personelu zaangażowanego w postępowanie z tymi substancjami.