Umowa wielostronna M300

W dniu 6 lutego 2020 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M300 dotycząca dokumentu przewozowego w operacjach sprzedaży obwoźnej
Zgodnie z Umową nazwę i adres odbiorcy (odbiorców) w dokumencie przewozowym można zastąpić wyrazami „Sprzedaż obwoźna”, w przypadku gdy następujące materiały są przewożone do wielu odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu:
UN 0333 Ognie sztuczne
UN 0334 Ognie sztuczne
UN 0335 Ognie sztuczne
UN 0336 Ognie sztuczne
UN 0337 Ognie sztuczne
UN 1001 Acetylen rozpuszczony
UN 1002 Powietrze sprężone
UN 1006 Argon sprężony
UN 1013 Ditlenek węgla
UN 1046 Hel sprężony
UN 1049 Wodór sprężony
UN 1066 Azot sprężony
UN 1072 Tlen sprężony
UN 1073 Tlen schłodzony skroplony
UN 1202 Olej napędowy lub olej gazowy lub olej opałowy lekki
UN 1951 Argon schłodzony skroplony
UN 1954 Gaz sprężony palny i.n.o.
UN 1956 Gaz sprężony i.n.o.
UN 1963 Hel schłodzony skroplony
UN 1965 Węglowodory gazowe,mieszanina skroplona i.n.o.
UN 1972 Metan schłodzony skroplony lub gaz ziemny schłodzony skroplony
UN 1977 Azot schłodzony skroplony
UN 2187 Ditlenek węgla schłodzony skroplony
UN 3156 Gaz sprężony utleniający i.n.o.
UN 3157 Gaz skroplony utleniający i.n.o.
UN 3158 Gaz schłodzony skroplony i.n.o.
UN 3161 Gaz skroplony palny i.n.o.
UN 3163 Gaz skroplony i.n.o.
Oprócz określonych przepisami informacji, nadawca w dokumencie przewozowym powinien zamieścić następujący zapis: „Przewóz zgodny z warunkami zawartymi w podrozdziale 1.5.1.1 ADR (M300)”.
Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 12 maja 2021 r. w odniesieniu do przewozów na terytoriach Umawiających się Stron ADR