Zasady przewozu pasz, dodatków i surowców do produkcji pasz

Przewóz produktów paszowych klasyfikowanych jako UN 3077 Materiał Stały Zagrażający Środowisku w workach typu 5M1

Obecnie wiele firm paszowych pakuje swoje towary do opakowań typu 5M1

Instrukcja pakowania P002 dla Numeru UN 3077 rzeczywiście dopuszcza zastosowanie opakowań o kodzie 5M1 [Worki papierowe, Wielowarstwowe] jednak pod warunkiem spełnienia przepisu szczególnego PP12

Przepis ten pozwala na zastosowanie tego typu opakowań jedynie w przypadku przewozu opakowań w pojazdach zamkniętych lub kontenerach zamkniętych. Praktyka pokazuje jednak, iż produkty te przewożone są w pojazdach typu „Plandeka”, co zgodnie z przytoczonymi przepisami i definicjami nie jest dozwolone.

Zgodnie z glosariuszem 1.2 Umowy ADR:

Pojazd zamknięty” oznacza pojazd z nadwoziem, który można zamknąć.

Pojazd odkryty” oznacza pojazd, którego podłoga nie ma żadnej nadbudowy lub jest zaopatrzona tylko w burty boczne i tylną.

Kontener zamknięty” oznacza całkowicie obudowany kontener, posiadający sztywny dach, sztywne ściany boczne, sztywne ściany szczytowe i sztywną podłogę. Określenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem, o ile dach ten może być zamknięty na czas transportu.

Pojazd przykryty opończą” oznacza pojazd odkryty wyposażony w opończę do ochrony załadowanego towaru.

Zatem mając na uwadze definicje pojazdu przykrytego opończą, (w powiązaniu z definicją kontenera zamkniętego) pojazdy typu „plandeka” zaliczone są właśnie do tej grupy, pojazdów przykrytych opończą.

Należy zwrócić uwagę , iż wskazana „opończa” ma za zadanie ochronić transportowany towar przed m. in. warunkami atmosferycznymi, bądź przed uwolnieniem oraz np. wysypaniem – tak jak w przypadku naczep krytych opończą transportujących materiały sypkie. Niemniej jednak dana opończa nie powoduje, że pojazd bądź nawet bezpośrednio część ładunkowa pojazdu jest zamknięta. Definicja pojazdu zamkniętego wskazuje, że nadwozie danego pojazdu można zamknąć, co ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Niestety, przepisy Umowy ADR nie wskazują, czy pojazd wyposażony w plandekę powinno traktować się jako „pojazd zamknięty” pomimo zapewnienia przez producentów szczelności oraz gwarancji zabezpieczenia transportowanych ładunków.
Definicja „kontenera zamkniętego” wskazuje jasno, że kontener musi być wyposażony w  sztywny dach, sztywne ściany boczne, sztywne ściany szczytowe i sztywną podłogę. Opończa, tudzież plandeka nie zapewnia wymienionej w definicji kontenera zamkniętego sztywności. Ponadto przytoczona definicja „pojazdu krytego opończą” mówi o pojeździe odkrytym, który wyposażony jest w opończę przeznaczoną do ochrony transportowanego ładunku, co nie wymaga od wykorzystanego materiału zapewnienia wymaganej sztywności ścian oraz podłogi.
Dlatego też z przytoczonej analizy pojazdu krytego opończą
nie można traktować jako „pojazdu zamkniętego”

* W celu ustalenia, co powinny zawierać karty charakterystyki substancji oraz jak powinno wyglądać etykietowanie pasz, skontaktuj się z nami. Oferujemy doradztwo ADR dla transportu środków chemicznych, w tym substancji uznanych za niebezpieczne.