Aktualizacja kart charakterystyki

Aktualizacja karty charakterystyki to obowiązek producenta lub dalszego użytkownika – karta jego produktu powinna być zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Do aktualizacji karty obliguje każda zmiana w recepturze oraz klasyfikacji substancji, odmowa udzielania zezwolenia i wprowadzone ograniczenia w obrocie danymi substancjami. Ograniczenia te opisane są w załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Aktualizacja Karty Charakterystyki – kiedy trzeba ją wykonać?

Na podstawie Poradnika dotyczącego opracowania kart poniżej podano przykłady takich zmian:

 • Sekcja 2: zmiana klasyfikacji i oznakowaniu substancji lub preparatu/mieszaniny przez użytkownika (jeżeli ulegają zaostrzeniu)
 • Sekcja 2: dodanie klasyfikacji zgodnej z CLP
 • Sekcja 3: zmiana/ dodanie substancji sklasyfikowanej jako CMR 1 lub 2 kategorii, albo klasyfikacja jako PBT, vPvB, bardzo toksyczny dla środowiska wodnego lub nowa substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC)
 • Sekcja 2-15: zmiana dotycząca zezwolenia (udzielenie-odmowa) lub ograniczeń w stosowaniu substancji
 • Sekcja 8: zmiana zalecanego sprzętu ochrony osobistej lub środków technicznych kontroli narażenia, albo środków kontroli emisji (jeżeli zostają zaostrzone)
 • Sekcja 14: zmiana klasyfikacji transportowej substancji/ preparatu/mieszaniny
 • Sekcja 15: zmiana w zezwoleniu (udzielenie-odmowa) lub ograniczeniu w stosowaniu substancji (wzbudzających bardzo duże obawy)

Bez względu na powyższe, zaleca się weryfikację treści karty charakterystyki w regularnych odstępach czasu. Zdefiniowanie tych odstępów czasu jest obowiązkiem opracowującego kartę charakterystyki.

Jak przebiega aktualizacja karty charakterystyki w FRC?

Firma FRC podczas aktualizacji charakterystyki, dokonuje wszelkich niezbędnych zmian treści, a także formatu karty w oparciu o najnowsze przepisy w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie aktualizacji karty, poprawiamy wszelkie możliwe błędy wynikające np. ze złej wcześniejszej klasyfikacji mieszaniny lub też ze złego tłumaczenia karty która wcześniej została dostarczona w innym języku niż polski.

Podczas aktualizacji karty charakterystyki dokonujemy:

 • Sprawdzamy klasyfikację mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) lub w razie konieczności: dokonujemy zmiany klasyfikacji na poprawną.
 • Dostosowujemy format karty charakterystyki zgodnie rozporządzeniem (UE) 2015/830
 • Sprawdzenia nazwy IUPAC, klasyfikacji zagrożeń składników i modyfikacji, jeśli jest to konieczne.
 • Sprawdzanie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego
 • Aktualizowanie treści karty charakterystyki, aby spełnić odpowiednie przepisy
 • Używamy profesjonalnych, poprawnych stylistycznie i dokładnych zdań, które zwierają prawidłową terminologię zamiast ogólnych, sprzecznych niewłaściwie sformułowanych oświadczeń.
 • Kontrola informacji transportowych (klasa ADR, numer UN itp.)
 • Zapewnianie odpowiednich przepisów

Dane kontaktowe

Feed REACH Consulting
Małgorzata Krenke
Doradca ds ADR/No 1566/2017
ul. Karłowicza 6
99-300 Kutno
REGON: 362821529
NIP: 775-153-41-31

Formularz kontaktowy