Jak oraz w jakim terminie dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Dostarczenie karty charakterystyki substancji chemicznych oraz mieszanin niebezpiecznych to obowiązek każdego producenta, dystrybutora lub dalszego użytkownika substancji lub mieszaniny, zgodnie z przepisami europejskimi, w szczególności rozporządzeniem REACH.

1. Jak dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznych oraz mieszanin niebezpiecznych?

Karty muszą być dostarczone nabywcy nieodpłatnie, na nośniku papierowym lub elektronicznym, jak:

a. tradycyjną pocztą lub faksem,

b. na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD, pamięć zewnętrzna) lub mailowo.

Karta charakterystyki substancji chemicznej lub karta substancji niebezpiecznej musi być dostarczona do nabywcy bezpośrednio. Za jej doręczenie nie uznaje się opublikowania na stronie internetowej producenta lub dystrybutora.

2. Kiedy należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznych lub niebezpiecznych?

Karty substancji chemicznych i niebezpiecznych muszą zostać dostarczone przez dystrybutora lub producenta w pierwszym dniu ich dostawy.

Kartę charakterystyki należy dostarczyć w przypadku:

• substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie;

• substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB); lub

• substancji umieszczonej na liście kandydackiej substancji zgłoszonych do objęcia procedurą udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

W przypadku mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale które zawierają określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie, również wymaga się dostarczenia karty charakterystyki na żądanie.

Często zatem przedsiębiorcy mylnie twierdzą iż kartę charakterystyki dostarcza się jednie w tedy gdy substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i jednocześnie posiada piktogramy CLP. Jet to oczywiście twierdzenie nieprawdziwe ponieważ istnieje szereg przypadków w których substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie a nie posiada stosownych piktogramów CLP.  

Zatem brak piktogramu na etykiecie produktu nie jest równoznaczny z brakiem klasyfikacji produktu. Istnieją klasy zagrożenia, które nie wymagają zamieszczenia piktogramu, a determinują określenie produktu jako stwarzającego zagrożenie, chociażby 3 klasa zagrożenia w toksyczność przewlekłej dla środowiska wodnego

W przypadku jeżeli substancja lub mieszanina wymaga opracowania i przekazania karty charakterystyki, karta taka musi być wykonana w języku użytkownika. Jeżeli producentem jest np. podmiot z Niemiec, a produkt sprzedaje w Polsce, to musi on zapewnić kartę charakterystyki w języku polskim. Niezgodny z przepisami jest przypadek kiedy producent dostarcza kartę w języku swojego kraju i proponuje ci przetłumaczenie jej na język polski we własnym zakresie.

Tłumaczenie kart charakterystyki

Karta charakterystyk substancji chemicznych lub mieszanin powinna spełniać wymagania ustalone przez Unię Europejską oraz wspólnoty przynależne. Tłumaczenie na język lub języki urzędowe, w danym kraju, charakteryzuje się następującymi wymogami:

 • tłumaczenie powinno zostać przedstawione w zrozumiały sposób, który jest czytelny dla odbiorcy
 • głównym zadaniem karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych jest informowanie o zagrożeniu płynącym z użytkowania danych środków, ale również sposoby postępowania w razie kontaktu z preparatem w sposób niezalecany lub niewłaściwy
 • karta charakterystyki preparatu czy mieszaniny w wersji minimalnej, musi posiadać: cechy mieszanki lub preparatów, sposoby postępowania z nim oraz właściwości jakie posiada dana substancja czy mieszanka
 • w sytuacji, gdy w kraju Członkowskim występuje więcej niż jeden język urzędowy, wówczas państwo ma prawo do otrzymania karty charakterystyki preparatów i mieszanin niebezpiecznych we wszystkich językach uznanych za urzędowe
 • Dodatkowo, należy pamiętać, że poza składnikami niebezpiecznymi czy posiadanymi właściwościami, wszystko należy dopasować do norm prawnych panujących w danym kraju. Ma to znaczenie w przypadku tłumaczeń, ze względu na poprawne określenie i usankcjonowanie w państwie, do którego dana substancja niebezpieczna docelowo trafia.

  Przetłumaczona karta charakterystyki powinna znajdować się w widocznym miejscu, aby konsument nie miał wątpliwości co do jej występowania. Powinna być wystarczająco duża i czytelna, aby każdy z łatwością mógł się z nią zapoznać.

Aktualizacja kart charakterystyki

Aktualizacja karty charakterystyki to obowiązek producenta lub dalszego użytkownika – karta jego produktu powinna być zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Do aktualizacji karty obliguje każda zmiana w recepturze oraz klasyfikacji substancji, odmowa udzielania zezwolenia i wprowadzone ograniczenia w obrocie danymi substancjami. Ograniczenia te opisane są w załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Aktualizacja Karty Charakterystyki – kiedy trzeba ją wykonać?

Na podstawie Poradnika dotyczącego opracowania kart poniżej podano przykłady takich zmian:

 • Sekcja 2: zmiana klasyfikacji i oznakowaniu substancji lub preparatu/mieszaniny przez użytkownika (jeżeli ulegają zaostrzeniu)
 • Sekcja 2: dodanie klasyfikacji zgodnej z CLP
 • Sekcja 3: zmiana/ dodanie substancji sklasyfikowanej jako CMR 1 lub 2 kategorii, albo klasyfikacja jako PBT, vPvB, bardzo toksyczny dla środowiska wodnego lub nowa substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC)
 • Sekcja 2-15: zmiana dotycząca zezwolenia (udzielenie-odmowa) lub ograniczeń w stosowaniu substancji
 • Sekcja 8: zmiana zalecanego sprzętu ochrony osobistej lub środków technicznych kontroli narażenia, albo środków kontroli emisji (jeżeli zostają zaostrzone)
 • Sekcja 14: zmiana klasyfikacji transportowej substancji/ preparatu/mieszaniny
 • Sekcja 15: zmiana w zezwoleniu (udzielenie-odmowa) lub ograniczeniu w stosowaniu substancji (wzbudzających bardzo duże obawy)

Bez względu na powyższe, zaleca się weryfikację treści karty charakterystyki w regularnych odstępach czasu. Zdefiniowanie tych odstępów czasu jest obowiązkiem opracowującego kartę charakterystyki.

Jak przebiega aktualizacja karty charakterystyki w FRC?

Firma FRC podczas aktualizacji charakterystyki, dokonuje wszelkich niezbędnych zmian treści, a także formatu karty w oparciu o najnowsze przepisy w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie aktualizacji karty, poprawiamy wszelkie możliwe błędy wynikające np. ze złej wcześniejszej klasyfikacji mieszaniny lub też ze złego tłumaczenia karty która wcześniej została dostarczona w innym języku niż polski.

Podczas aktualizacji karty charakterystyki dokonujemy:

 • Sprawdzamy klasyfikację mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) lub w razie konieczności: dokonujemy zmiany klasyfikacji na poprawną.
 • Dostosowujemy format karty charakterystyki zgodnie rozporządzeniem (UE) 2015/830
 • Sprawdzenia nazwy IUPAC, klasyfikacji zagrożeń składników i modyfikacji, jeśli jest to konieczne.
 • Sprawdzanie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego
 • Aktualizowanie treści karty charakterystyki, aby spełnić odpowiednie przepisy
 • Używamy profesjonalnych, poprawnych stylistycznie i dokładnych zdań, które zwierają prawidłową terminologię zamiast ogólnych, sprzecznych niewłaściwie sformułowanych oświadczeń.
 • Kontrola informacji transportowych (klasa ADR, numer UN itp.)
 • Zapewnianie odpowiednich przepisów

Karta charakterystyki produktu: czy zawsze trzeba ją mieć?

Przepisy ściśle określają, które produkty muszą posiadać kartę charakterystyki. Precyzują także, jakie są wymogi określające, w jaki sposób karta charakterystyki środków chemicznych powinna być okazywana.

Wykaz produktów, dla których karta charakterystyki nie jest wymagana

Nie dla wszystkich produktów karta charakterystyki produktu będzie wymagana. Wymóg dostarczania karty charakterystyki wynika z rozporządzenia REACH i są z niego wyłączone wszystkie „wyroby”. Czyli produkty, których forma nie jest określona przez skład chemiczny.

Wyłączenia dotyczą produktów, które objęte są innymi opisami. Niektórych produktów leczniczych i weterynaryjnych. Żywności lub pasz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002. Oraz produkty wyłączone z całego rozporządzenia REACH. Przy czym często mylnie interpretuje się że np. pasze, czy np. produkty kosmetyczne nie potrzebują dokonania klasyfikacji zgodnej z CLP i stworzenia dla nich odpowiedniej karty charakterystyki.

Nic bardziej mylnego. Zgodnie z Rozporządzeniem REACH jeżeli pasze lub np produkty kosmetyczne nie są w stanie gotowym i nie są przeznaczone dla użytkownika końcowego muszą zostać sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem CLP oraz muszą uzyskać kartę charakterystyki.

Wykaz produktów, dla których karta charakterystyki substancji musi być gotowa do okazania na żądanie

Istnieją substancje, dla których karta charakterystyki, zgodnie z rozporządzeniem REACH, musi być okazana na żądanie odbiorcy. Będą to mieszaniny, które nie zostały określone jako zagrażające, ale w swoim składzie zawierają substancje zagrażające w stężeniu określonym przez rozporządzenie.

Przykładowo karta charakterystyki musi zostać sporządzona na żądanie odbiorcy dla mieszaniny nieklasyfikowanej jako niebezpieczna, ale zawierającej w swoim składzie substancję stwarzającą zagrożenie w stężeniu co najmniej 1% wagowego (dla mieszanin ciekłych i ciał stałych) oraz co najmniej 0,2% wagowego dla mieszanin gazowych. Karta charakterystyki będzie wymagana dla produktu również, gdy zawiera on w składzie substancję, dla której wyznaczona została wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy na poziomie unijnym.

Dane kontaktowe

Feed REACH Consulting
Małgorzata Krenke
Doradca ds ADR/No 1566/2017
ul. Karłowicza 6
99-300 Kutno
REGON: 362821529
NIP: 775-153-41-31

Formularz kontaktowy