Aktualizacja karty charakterystyki to obowiązek producenta lub dalszego użytkownika – karta jego produktu powinna być zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Do aktualizacji karty obliguje każda zmiana w recepturze oraz klasyfikacji substancji, odmowa udzielania zezwolenia i wprowadzone ograniczenia w obrocie danymi substancjami. Ograniczenia te opisane są w załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Aktualizacja Karty Charakterystyki – kiedy trzeba ją wykonać?

Na podstawie Poradnika dotyczącego opracowania kart poniżej podano przykłady takich zmian:

Bez względu na powyższe, zaleca się weryfikację treści karty charakterystyki w regularnych odstępach czasu. Zdefiniowanie tych odstępów czasu jest obowiązkiem opracowującego kartę charakterystyki.

Jak przebiega aktualizacja karty charakterystyki w FRC?

Firma FRC podczas wykonywania usługi aktualizacji karty charakterystyki, dokonuje wszelkich niezbędnych zmian treści, a także formatu karty w oparciu o najnowsze przepisy w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie aktualizacji karty towaru, poprawiamy wszelkie możliwe błędy wynikające np. ze złej wcześniejszej klasyfikacji mieszaniny lub też ze złego tłumaczenia karty która wcześniej została dostarczona w innym języku niż polski.

Podczas aktualizacji karty charakterystyki dokonujemy: