Tłumaczenia kart charakterystyki są niezbędne w wielu sytuacjach, zwłaszcza związanych z międzynarodowym obrotem produktami chemicznymi. Są one wymagane szczególnie w przypadku sprzedaży towaru zawierającego niebezpieczne substancje na rynkach zagranicznych. Trzeba mieć na uwadze, że każdy kraj posiada własne wymagania dotyczące języka i formatu karty charakterystyki. Wymiana informacji między przedsiębiorstwami działającymi w różnych krajach często wymaga więc dostosowania dokumentacji do języka kontrahenta, aby zapewnić płynną i skuteczną komunikację.

Wymogi dotyczące tłumaczenia kart charakterystyk substancji i mieszanin

Karta charakterystyk substancji chemicznych lub mieszanin powinna spełniać wymagania ustalone przez Unię Europejską oraz wspólnoty przynależne. Ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników, pracowników oraz środowiska, dlatego jej treść powinna być jasna i klarowna. W związku z tym przepisy dyktują jak powinny wyglądać tłumaczenia kart charakterystyki.

Tłumaczenia kart charakterystyki – dodatkowe informacje

Dodatkowo należy pamiętać, że poza składnikami niebezpiecznymi czy posiadanymi właściwościami, wszystko należy dopasować do norm prawnych panujących w danym kraju. Ma to znaczenie w przypadku tłumaczeń kart charakterystyki, ze względu na poprawne określenie i usankcjonowanie w państwie, do którego dana substancja niebezpieczna docelowo trafia.

Przetłumaczona karta charakterystyki powinna znajdować się w widocznym miejscu, aby konsument nie miał wątpliwości co do jej występowania. Powinna być wystarczająco duża i czytelna, aby każdy z łatwością mógł się z nią zapoznać.