Karta techniczna produktu a karta charakterystyki: różnice

Kobieta czyta kartę charakterystyk Każdy produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być udostępniony na rynku z odpowiednim instruktażem w zakresie jego stosowania. W implikacji użytkownicy ogólnie pojętych środków chemicznych są zobowiązani do posiadania aktualnych dokumentów technicznych, jakimi są: karta techniczna produktu oraz karta charakterystyki.

I tu pojawia się pytanie o definicję takiego dokumentu jak karta katalogowa produktu – co to jest? Kto ma obowiązek stworzyć pismo i jaką powinno mieć formę? Zagadnienie jest tym bardziej aktualne, że karta techniczna bywa często mylona z kartą charakterystyki produktu. Poniżej postaramy się więc opisać oba przypadki pod względem ich treści oraz udzielić odpowiedzi, czym różni się karta katalogowa produktu od karty charakterystyki? Poniżej udzielimy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Informacje techniczne od producenta 

Karta techniczna produktu to nic innego jak specjalistyczny dokument o charakterze informacyjnym. Można w niej znaleźć najważniejsze danych dotyczących konkretnego wyrobu, w tym jego parametry techniczne oraz fizykochemiczne. Karta techniczna produktu powinna także zawierać szereg informacji, takich jak:

  • przewidywane zastosowanie;
  • warunki magazynowania produktu;
  • oraz możliwe sposoby jego przetwórstwa.

Szczegóły w zakresie treści zawartych w karcie technicznej leżą w gestii konkretnego producenta. Kwestia formy karty technicznej produktu również nie została ściśle sformalizowana.

Karta katalogowa produktu nierzadko jest rodzajem broszury lub arkusza i w tej formie jest przydatna zarówno dla producentów, jak i dla klientów, ponieważ umożliwia szybkie zapoznanie się z istotnymi detalami wyrobu.

Karta dotycząca potencjalnych zagrożeń 

Tymczasem karta charakterystyki produktu ma za zadanie ostrzegać przed występującymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z danego preparatu. Jest to ściśle sformalizowany dokument udostępniany bezpłatnie. Zapis na takiej karcie powinien być sporządzony w językach urzędowych tych państw UE, w których został on przeznaczony do sprzedaży.

Informacje zawarte w dokumencie dotyczą w szczególności:

  • klasyfikacji substancji/mieszaniny w tym stwarzanych przez nią zagrożeń
  • Środków bezpieczeństwa, jakie należy podjąć podczas stosowania substancji/mieszaniny
  • kwestii bezpieczeństwa w zakresie magazynowania i transportu;
  • spraw związanych z procedurą postępowania w sytuacji skażenia
  • i ewentualnych sposobów usuwania czy utylizacji danej substancji.

O czym jeszcze warto pamiętać? Karta charakterystyki produktu, zwana kartą charakterystyki, nie pełni roli jedynie dokumentu informacyjnego, ale musi zawierać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanego postępowania w sytuacji niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania konkretnej substancji. To, co najważniejsze – karta charakterystyki to dokument, którego ścisły wzór określony został w

Rozporządzeniu UE nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. i musi zostać wykonany zgodnie z prawdą, aby prawnie został uznany za jawny dokument.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z dokumentami technicznymi zawierającymi klasyfikację produktu stanowi wymóg, aby dana substancja lub mieszanina była stosowana prawidłowo oraz bezpiecznie. Dlatego na pracodawcy spoczywa obowiązek udostępnienia dokumentacji pracownikom, którzy będą mieli kontakt z tymi mieszaninami lub substancjami, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa pracy.