Karta charakterystyki substancji chemicznej to dokument, w którym opisane są zagrożenia, które mogą zostać wygenerowane przez działanie konkretnej substancji chemicznej (lub mieszaniny chemicznej). W karcie charakterystyki substancji chemicznej zawarte są fizykochemiczne właściwości preparatu. Podstawowy cel sporządzania karty charakterystyki substancji chemicznej to opracowanie listy zagrożeń, które potencjalnie mogą dotyczyć osoby mające styczność z nią. Karta charakterystyki dostarcza informacji o tym, jakie są sposoby zapobiegania występowania skażeń. W dokumencie znajdują się też informacje o tym, jak wyglądają prawidłowo przeprowadzone procedury dla sytuacji, gdy zagrożenie już wystąpiło.

Karty charakterystyki substancji chemicznych – regulacje

Szczegółowa zawartość karty charakterystyki substancji chemicznych oraz struktura dokumentu regulowana jest przepisami prawa odmiennymi dla krajów Unii Europejskiej i NAFTA.

Karty charakterystyki substancji chemicznej w krajach Unii Europejskiej

Zawartość i struktura karty charakterystyki na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są definiowane przez Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, ze zmianą Rozporządzeniem WE 2015/830 z dn. 28.05.2015 r., ze sprostowaniem z 17.01.2017 r. ( które to sprostowanie zastąpiło rozporządzenie EU 453/2010. Dodatkowo, układ i zawartość karty jest regulowana przez (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Według tych wytycznych, karta charakterystyki substancji chemicznych na terenie Unii Europejskiej musi mieć 16 sekcji:

 1. Identyfikacja substancji chemicznej/mieszaniny i dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa
 2. Identyfikacja zagrożeń
 3. Informacje o składnikach substancji chemicznej
 4. Środki pierwszej pomocy ( wraz z wyróżnieniem ostrych i opóźnionych objawów narażenia się na działanie substancji chemicznej)
 5. Postępowanie w razie zapalenia się substancji chemicznej
 6. Postępowanie w razie niezamierzonego uwolnienia do środowiska substancji chemicznej
 7. Wytyczne dla postępowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowania
 8. Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej
 9. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji
 10. Dane o stabilności i reaktywności substancji chemicznej
 11. Informacje z obszaru toksykologii
 12. Informacje ekologiczne (zdolność substancji do rozkładu, bioakumulacji i in.)
 13. Postępowanie z odpadami
 14. Informacje dotyczą

Karty charakterystyki substancji chemicznych w krajach NAFTA

Kraje NAFTA, czyli Meksyk, Kanada i USA to miejsca, w którym normy odnośnie tego, jak konstruować kartę charakterystyki substancji jest norma ANSI Z400.1-2004

Według norm ANSI, karta charakterystyki substancji chemicznej powinna zawierać informacje o tym,
-jaki to materiał,
-co zrobić, gdy substancja chemiczna zacznie stanowić zagrożenie?
-jak uniknąć potencjalnie mogących wystąpić zagrożeń?
-inne informacje, takie jak zwroty ryzyka, szczegółowe dane fizyczne i chemiczne itp.