Dostarczenie karty substancji niebezpiecznych oraz mieszanin chemicznych to obowiązek każdego producenta, dystrybutora lub dalszego użytkownika substancji albo mieszaniny, zgodnie z przepisami europejskimi, w szczególności rozporządzeniem REACH. Niezależnie od tego, czy dana substancja posiada piktogram ADR – wykonanie karty substancji jest obowiązkowe.

1. Karta substancji niebezpiecznej – jak ją dostarczyć?

Karty muszą być dostarczone nabywcy nieodpłatnie, na nośniku papierowym lub elektronicznym, jak:

a. tradycyjną pocztą lub faksem,

b. na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD, pamięć zewnętrzna) lub mailowo.

Karta charakterystyki substancji chemicznej lub karta substancji niebezpiecznej musi być dostarczona do nabywcy bezpośrednio. Za jej doręczenie nie uznaje się opublikowania na stronie internetowej producenta lub dystrybutora.

2. Kiedy należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych lub chemicznych?

Karty substancji niebezpiecznych lub chemicznych muszą zostać dostarczone przez dystrybutora lub producenta w pierwszym dniu ich dostawy.

Kartę substancji niebezpiecznej należy dostarczyć w przypadku:

• substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie;

• substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB); lub

• substancji umieszczonej na liście kandydackiej substancji zgłoszonych do objęcia procedurą udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

Znak ostrzegawczy toksyczności – zagrożenie dla środowiska

Znak ostrzegawczy toksyczności nie zawsze jest widoczny na danej substancji. W przypadku mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale które zawierają określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie, również wymaga się dostarczenia karty charakterystyki na żądanie. Znak ostrzegawczy będzie w takim przypadku pełnił wysoką rolę w kwestiach bezpieczeństwa. Często przedsiębiorcy mylnie twierdzą, iż kartę charakterystyki dostarcza się jedynie wtedy gdy substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i jednocześnie posiada adekwatne znaki ostrzegawcze. Jest to oczywiście twierdzenie nieprawdziwe, ponieważ istnieje szereg przypadków, w których substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, a nie posiada stosownego oznakowania, co stworzy bezpośrednie zagrożenie dla środowiska. Znak ostrzegawczy posiada w takim wypadku wysokie znaczenie, aby nie wyciągać mylnych wniosków.

Właściwe oznakowanie – znaki ostrzegawcze chemiczne

Zatem brak piktogramu na etykiecie produktu nie jest równoznaczny z brakiem klasyfikacji produktu, co nie zmienia faktu, że piktogramy są bardzo ważne. Przewóz dzięki temu okaże się również łatwiejszy oraz bezpieczniejszy. Co nie zmienia faktu, że istnieją klasy zagrożenia, które nie wymagają zamieszczenia piktogramu, a determinują określenie produktu jako stwarzającego zagrożenie, chociażby 3 klasa zagrożenia w toksyczność przewlekłej dla środowiska wodnego – w takim wypadku piktogramy są zbędne.

Piktogramy – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Piktogramy ostrzegawcze muszą znajdować się w miejscu do tego przeznaczonym, aby mogły pełnić funkcję odpowiedniego informatora. W przypadku jeżeli substancja lub mieszanina wymaga opracowania i przekazania karty charakterystyki, karta taka musi być wykonana w języku użytkownika. Jeżeli producentem jest np. podmiot z Niemiec, a produkt sprzedaje w Polsce, to musi on zapewnić kartę charakterystyki w języku polskim. Niezgodny z przepisami jest przypadek kiedy producent dostarcza kartę w języku swojego kraju i proponuje ci przetłumaczenie jej na język polski we własnym zakresie. Jest to niezwykle istotna kwestia, ponieważ w takim przypadku same znaki ostrzegawcze substancji niebezpiecznych okażą się niewystarczające.

Piktogramy, karty charakterystyki – wszystko to i dodatkowo wiele więcej pożytecznych informacji będą mogli Państwo uzyskać korzystając z naszej pomocy. Zapraszamy do współpracy.