JAK PRZEWOZIĆ NAWOZY MINERALNE NA BAZIE AZOTANU AMONU?

Wszystkie nawozy na bazie azotanu amonu o zawartości azotu powyżej 28% N, np. SALETRA AMONOWA (Pulan, Zaksan), SALETROSAN 30 są materiałami niebezpiecznymi i ich transport musi spełniać wymogi ADR jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067 (sprawdź więcej w: karta sub).

Przewozy takie wymagają zastosowania odpowiednich przepisów ADR w zakresie pakowania, oznakowania, a także odpowiedniej dokumentacji transportowej

SKĄD WIEMY ŻE TRANSPORTOWANY PRZEZ NAS NAWÓZ JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM?

Na opakowaniu produktu znajduje się nalepka o wymiarach 10×10 cm oraz napis „UN 2067”. Karta charakterystyki produktu, w punkcie 14, zawiera informację dotyczącą klasyfikacji nawozu w odniesieniu do transportu (podaje się m.in. nr UN, nazwę przewozową, zagrożenia w transporcie, grupę pakowania).

karta charakterystyki substancji chemicznej

 

JAKIE WYMOGI MUSI SPEŁNIĆ FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ TRANSPORTEM NAWOZÓW?

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych powyżej 1000 kg wymaga spełnienia szeregu warunków:

 • przewóz powinien odbywać się odpowiednio wyposażonym pojazdem (w skład wchodzi wyposażenie przeciwpożarowe, awaryjne i środki ochrony indywidualnej), oznakowanym z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami odblaskowymi barwy pomarańczowej (tu wstawić grafikę),

 • kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz powinien posiadać tzw. Zaświadczenie ADR potwierdzające odbycie kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,

 • opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane przedstawionymi powyżej nalepkami i napisami,
 • kierowca powinien posiadać przy sobie dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

CZY MOŻNA NIE STOSOWAĆ UMOWY ADR W TRANSPORCIE NAWOZÓW?

Są sytuacje kiedy nie musimy stosować wszystkich lub niektórych przepisów Umowy ADR:

Przewóz przez rolnika nawozów na trasie: punkt sprzedaży – gospodarstwo rolne –,pole w celu ich wysiania.

 • Opakowania nie mogą być większe niż 450 litrów i łączna ilość przewożonych nawozów nie może być większa niż 1000 kg. Opakowania nie muszą być certyfikowane i oznakowane

 • Przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez specjalistycznego wyposażenia i oznakowania.

 • Nie jest wymagane żadne specjalistyczne szkolenie kierowcy.

 • Nie są wymagane żadne dokumenty dotyczące przewożonego towaru.

Przewóz z punktu sprzedaży do gospodarstwa w ilości do 1000 kg (opakowania większe niż 450 litrów).

 • Opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami i napisami.
 • Przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez oznakowania ale wyposażonym w gaśnicę. Powinna to być gaśnica do gaszenia pożarów typu ABC, o wielkości co najmniej 2 kg, z ważnym przeglądem okresowym.

 • Kierowca powinien odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy przewozie i czynnościach ładunkowych nawozów. Szkolenie powinien przeprowadzić doradca ADR ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę.

 • Wymagany jest dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

CO ZROBIĆ, GDY CHCEMY PRZEWIEŹĆ POWYŻEJ 1000 KG NAWOZÓW?

Taki przewóz wymaga stosowania w pełni Umowy ADR. Kupując nawozy należy wymagać, aby sprzedawca dostarczył je wyspecjalizowanym transportem – własnym lub wynajętym.

*Aby ustalić strategię przewozu substancji niebezpiecznych, sprawdź nasze doradztwo ADR.