Substancje niebezpieczne a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH do substancji niebezpiecznych muszą być dołączone karty charakterystyki. Określają one m.in. skład, stężenie produktu, a także ewentualne zagrożenia dla zdrowia. Zawierają również zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze stosowaniem w zakładzie substancji niebezpiecznych?

 

Kto przechowuje karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w przedsiębiorstwie?

 

Firma, w której stosuje się substancje niebezpieczne musi dysponować kartami charakterystyki. Przechowuje je pracodawca, ale według kodeksu pracy powinien on zapoznać podwładnych z zasadami bezpiecznego użytkowania takich produktów. Choć nie ma formalnego wymogu, aby pracownicy pisemnie potwierdzali, że znają zagrożenia wynikające ze stosowania substancji niebezpiecznych, to zaleca się wprowadzenie szczególnych środków ostrożności. Dobrą praktyką jest umieszczenie kart charakterystyki w dostępnym dla pracowników miejscu, np. w segregatorze BHP.

 

Dlaczego należy przestrzegać zaleceń producentów substancji niebezpiecznych?

 

Na kartach charakterystyki, oprócz szczegółowego opisu składu, znajdują się również dane dotyczące sposobu reakcji na wyciek lub oblanie się substancją niebezpieczną. W dokumentach można również znaleźć instrukcje na temat magazynowania lub też transportu. Niedostosowanie się do tych zaleceń może być tragiczne w skutkach i grozić pożarem lub też nieodwracalną utratą zdrowia.

 

Kto jest odpowiedzialny za aktualizację kart charakterystyki?

 

Aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych leży po stronie dostawcy. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może wystąpić o bezpłatne sporządzenie aktualizacji. Wówczas, zgodnie z art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH, producent ma obowiązek udostępnienia nowych wersji kart w formie papierowej lub elektronicznej. Aktualizację musi dostarczyć do wszystkich, którzy zaopatrzyli się w daną substancję niebezpieczną na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy.