Jak oraz w jakim terminie dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Dostarczenie karty charakterystyki substancji chemicznych oraz mieszanin niebezpiecznych to obowiązek każdego producenta, dystrybutora lub dalszego użytkownika substancji lub mieszaniny, zgodnie z przepisami europejskimi, w szczególności rozporządzeniem REACH.

1. Jak dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznych oraz mieszanin niebezpiecznych?

Karty muszą być dostarczone nabywcy nieodpłatnie, na nośniku papierowym lub elektronicznym, jak:

a. tradycyjną pocztą lub faksem,

b. na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD, pamięć zewnętrzna) lub mailowo.

Karta charakterystyki substancji chemicznej lub karta substancji niebezpiecznej musi być dostarczona do nabywcy bezpośrednio. Za jej doręczenie nie uznaje się opublikowania na stronie internetowej producenta lub dystrybutora.

2. Kiedy należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznych lub niebezpiecznych?

Karty substancji chemicznych i niebezpiecznych muszą zostać dostarczone przez dystrybutora lub producenta w pierwszym dniu ich dostawy.

Kartę charakterystyki należy dostarczyć w przypadku:

• substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie;

• substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB); lub

• substancji umieszczonej na liście kandydackiej substancji zgłoszonych do objęcia procedurą udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

W przypadku mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale które zawierają określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie, również wymaga się dostarczenia karty charakterystyki na żądanie.

Często zatem przedsiębiorcy mylnie twierdzą iż kartę charakterystyki dostarcza się jednie w tedy gdy substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i jednocześnie posiada piktogramy CLP. Jet to oczywiście twierdzenie nieprawdziwe ponieważ istnieje szereg przypadków w których substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie a nie posiada stosownych piktogramów CLP.  

Zatem brak piktogramu na etykiecie produktu nie jest równoznaczny z brakiem klasyfikacji produktu. Istnieją klasy zagrożenia, które nie wymagają zamieszczenia piktogramu, a determinują określenie produktu jako stwarzającego zagrożenie, chociażby 3 klasa zagrożenia w toksyczność przewlekłej dla środowiska wodnego

W przypadku jeżeli substancja lub mieszanina wymaga opracowania i przekazania karty charakterystyki, karta taka musi być wykonana w języku użytkownika. Jeżeli producentem jest np. podmiot z Niemiec, a produkt sprzedaje w Polsce, to musi on zapewnić kartę charakterystyki w języku polskim. Niezgodny z przepisami jest przypadek kiedy producent dostarcza kartę w języku swojego kraju i proponuje ci przetłumaczenie jej na język polski we własnym zakresie.