Transport ADR – przepisy i procedury dla załogi pojazdu

Poza tym, że transport ADR regulują przepisy prawa, zastosowanie mają również procedury wynikające z tak zwanego zdrowego rozsądku. W życiu zawodowym każdego kierowcy ADR obecny jest szereg procedur, których naczelną zasadą jest „dmuchanie na zimne“. Poniżej kilka słów o tym, jakie zasady należy wdrożyć do pracy przewożąc towary niebezpieczne.

Zakaz przewozu dodatkowych pasażerów

W czasie przejazdu, w pojeździe zatowarowanym w substancje niebezpieczne musi znajdować się jedynie załoga. Załoga pojazdu jest ściśle zdefiniowana przez ADR przepisy – jest to kierowca i ewentualnie osoba towarzysząca kierowcy tylko ze względu bezpieczeństwa, ochrony lub szkolenia, tudzież ze względu na inne czynności transportowe. Może to być więc drugi kierowca-zmiennik lub kierowca, który jest kandydatem do pracy, ewentualnie konwojent ochraniający ładunek, operator HDS (jeśli jest to pojazd wyposażony w HDS) lub osoba pilotująca/pomagająca rozładować transport, nadzorująca dokumenty.

Szkolenia dla załogi pojazdu ADR

Każda ze wspomnianych osób dodatkowych, która nie jest kierowcą, powinna znajdować się w pojeździe tylko za zgodą i wiedzą przedsiębiorstwa, dla którego pracuje pojazd. Każda z takich dodatkowych osób na pokładzie pojazdu realizującego transport ADR powinna przejść szkolenie z zakresu zagrożeń powiązanych z przewożonym ładunkiem oraz szkolenie, które ma w swoim zakresie procedury awaryjne.

Gaszenie pożaru auta przewożącego substancje niebezpieczne

Wszyscy członkowie załogi pojazdu realizującego transport ADR powinni wiedzieć, w jaki sposób zgasić pożar, który może wystąpić na pokładzie. Wszyscy muszą wiedzieć, gdzie znajdują się gaśnice oraz jak je wydobyć z miejsca przechowywania w pojeździe. Dodatkowo, konieczne jest poinstruowanie załogi o tym, jakiego rodzaju gaśnice znajdują się na pokładzie, czyli czy np. można ich użyć od razu, czy są wyposażone w zbijak. Jeśli substancje niebezpieczne przewożone pojazdem nie mogą być gaszone za pomocą gaśnic, wówczas załoga powinna o tym wiedzieć jeszcze przed wyruszeniem w trasę.

Zakaz otwierania przez członków załogi przesyłki zawierającej substancje niebezpieczne

Zakaz ten nie obejmuje np. odłączenia paczki z opakowania zbiorczego lub jednego pakunku z kontenera. Przepisy ADR związane z tą kwestią nie obejmują zakazem pracowników służb celnych i innych pracowników zobowiązanych na przykład do rozładowania towaru.

Zakaz używania lamp o powierzchni metalowej w pobliżu ładunku niebezpiecznego

Przepisy ADR nakazują, że członkowie załogi nie powinni używać lampek i latarni, które mogą wywołać iskrę. Na rynku dostępne są latarki o wysokim stopniu bezpieczeństwa, posiadające specjalne oznaczenia. Wykonane są z materiałów innych niż metalowe, dla których określono możliwość rozniecenia ognia jako minimalne.

Zakaz palenia papierosów podczas rozładunku towarów niebezpiecznych

Zachowanie ostrożności w kwestii możliwości rozniecenia ognia dotyczy również palenia papierosów – nie można spożywać wyrobów tytoniowych pozostając w pobliżu ładunku substancji niebezpiecznych w czasie, gdy są one rozładowywane. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, których używanie związane jest z korzystaniem z nieosłoniętego źródła ognia nie dotyczy sytuacji, gdy kierowca znajduje się w zamkniętej kabinie i np. prowadzi pojazd. W takiej sytuacji zakaz palenia nie obowiązuje. Od 2015 roku zakaz palenia podczas rozładunku substancji niebezpiecznych dotyczy również papierosów elektronicznych.

Zakaz działania silnika pojazdu, z którego rozładowywane są lub załadowywane towary niebezpieczne

Zakaz ten nie obejmuje sytuacji, gdy działanie silnika jest konieczne do działania pomp potrzebnych do rozładunku. Należy dodatkowo zawsze zwrócić uwagę na to, czy na terenie kraju, na którym aktualnie znajdujemy się, obowiązują dodatkowe przepisy ADR, które być może nakazują bezwzględne wyłącznie silnika zawsze wtedy, gdy dochodzi do transportowania ładunku niebezpiecznego.
Urządzenia, które wymagają działania silnika to wszelkiego rodzaju dźwigi, windy, a także podnośniki, które są wykorzystywane w sytuacji, gdy odbywa się transport substancji niebezpiecznych w sztukach. Cysterny ADR natomiast wymagają niekiedy pomp i kompresorów, do których działania również potrzebne jest działanie silnika pojazdu. Dzieje się tak szczególnie przy przewozie odpadów, które wymagają załadunku przy pomocy podciśnienia generowanego przez kompresor.

Nakaz używania hamulców postojowych oraz klinów do podłożenia pod koła pojazdu

Wymogi ADR związane z pozostawaniem pojazdu podczas postoju powinny być szczególnie pieczołowicie respektowane. Za każdym razem, gdy pozostawiamy pojazd na postoju, powinniśmy upewnić się, czy został on zabezpieczony hamulcami postojowymi. Dodatkowo, przyczepy, które nie mają układu hamulcowego powinny być unieruchomione – w tym celu powinniśmy zastosować klina pod koła.

Wymogi ADR w kwestii podłączania ABS

Gdy poruszamy się pojazdami wyposażonymi w system ADR składającymi się z ciągnika i przyczepy a dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, powinniśmy mieć połączenia elektryczne pomiędzy obiema częściami o stopniu ochrony IP54. Powinny być to połączenia zaprojektowane w taki sposób, który uniemożliwiłby przypadkowe ich rozłączenie.

*pomoc w interpretacji i odpowiednim zastosowaniu wymogów ADR zapewnia profesjonalny doradca ADR