Czym jest transport ADR?

Usługi transportowe często tyczą się specjalistycznych zadań. Przewożąc towary niebezpieczne: czyli takie, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia, środowiska czy też charakteryzując się niebezpiecznymi właściwościami fizykochemicznymi takim jak np: palność, wybuchowość itp, kierowca musi kierować się odpowiednimi wytycznymi, które pozwolą na prawidłowe ale przede wszystkim bezpieczne dostarczenie towarów do odbiorców.

Dlatego transport towarów niebezpiecznych tzw. ADR wymaga od firmy go przeprowadzającej wprowadzenia odpowiednich procedur, których celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych

Co oznacza termin ADR?

Jest to międzynarodowa konwencja sporządzona w Genewie (w 1957 roku), która dotyczy transportu ładunków niebezpiecznych. Warto wspomnieć, że od 2003 roku, wszystkie przedsiębiorstwa oferujące transport substancji i towarów powodujących zagrożenie, obowiązkowo muszą podjąć współpracę z doradcą ds. bezpieczeństwa.

Kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

Umowa europejska ADR [podstawa prawna 1.8.3.1 ] oraz art. 15 ust. Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. nakładają na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia doradcy ADR.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR spoczywa na każdej firmie ADR, czyli takiej, która wykonuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek towarami niebezpiecznymi i dla którego przewozu, wymagane jest oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR. Jeżeli chociażby raz w roku spełniony będzie powyższy warunek, tj. przewóz z tablicami barwy pomarańczowej, firmy transportowe ADR zobowiązane są zatrudnić lub wyznaczyć na własny koszt doradcę ADR.

Nie ma obowiązku zatrudnienia przez firmę transportową doradcy ADR, jeżeli podczas przewozu korzysta się z:

  • 1.1.3.6 (wyłączenie dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej),
  • lub 1.1.3.4 (wyłączenie wynikające z przepisów szczególnych lub dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych lub wyłączonych).

Czym zajmuje się doradca ADR?

Doradca ADR pomaga przedsiębiorcom, z którymi współpracuje, we wdrożeniu w firmach organizujących transport ADR wymagań nakładanych przez konwencję ADR oraz ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Do obowiązków doradcy należy m.in.:

  • szkolenie osób zaangażowanych w procesy związane z materiałami niebezpiecznymi.
  • sprawdzanie zgodności przewozu towarów niebezpiecznych z przepisami prawnymi,
  • sprawdzanie przepisów dotyczących pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sprawdzanie prawidłowości oznakowania oraz doboru pojazdów
  • sprawdzenie klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań,
  • sporządzanie sprawozdań powypadkowych.

Doradca musi być wybrany samodzielnie przez firmę oraz zatrudniony na koszt przedsiębiorstwa. Ważne, aby doradztwo było przeprowadzane zgodnie z przyjętymi normami Umowy Europejskiej ADR.