Czym różni się arkusz dla personelu medycznego od wykazu składników

Zgodnie z załącznikiem VII część C rozporządzenia WE nr 907/2006 Arkusz danych składników to szczegółowy wykaz, który wymaga podania wszystkich składników detergentu w określonych zakresach procentowych, w których dany składnik występuje. Dla każdego ze składników podana jest zwyczajowa nazwę lub nazwa IUPAC i jeśli są dostępne nazwy INCI, numery CAS oraz nazwy FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ. Tak przygotowany arkusz jest udostępniany na żądanie zgodnie z art. 9 ust. 3. Rozporządzenia detergentowego. Informacje zawarte w arkuszu danych powinny być utrzymywane w tajemnicy przez właściwy podmiot publiczny i przez personel medyczny i powinny być wykorzystywane tylko do celów medycznych. Dodatkowo Arkusz danych zawiera nazwę detergentu i producenta.

Z kolei publikowany na stronie internetowej Wykaz składników nie zawiera tak wielu informacji, jak arkusz dla personelu medycznego. Nie wymienia się informacji dotyczących zakresów procentowych, nie są wymagane numery CAS dla składników. Podaje się jedną nazwę dla każdego składnika, zgodną z nazewnictwem INCI, jeśli nie jest dostępna to podaje się nazwę z Farmakopei Europejskiej, jeżeli znów nie jest dostępna to stosuje się nazewnictwo zwyczajowe bądź IUPAC. W odniesieniu do substancji zapachowych stosuje się wyrażenie „parfum”, a&nbps;w odniesieniu do barwników wyrażenie „colorant”. Substancja zapachowa, olejek aromatyczny lub barwnik są uważane za pojedynczy składnik i w wykazie nie umieszcza się substancji w nich zawartych, z wyjątkiem tych substancji zapachowych mogących powodować alergie, które występują w wykazie substancji w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG, jeżeli całkowite stężenie w detergencie substancji zapachowej mogącej powodować alergie przewyższa wartość graniczną, o której mowa w części A.

Dostęp do strony internetowej nie podlega żadnym ograniczeniom lub warunkom, a zawartość strony powinna być aktualizowana. Strona internetowa powinna zawierać link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej lub innej odpowiedniej strony internetowej, która zawiera tabelę korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS. Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania do przemysłowych i instytucjonalnych detergentów ani do środków powierzchniowo czynnych dla przemysłowych lub instytucjonalnych detergentów, dla których dostępne są arkusze danych technicznych lub karty charakterystyki.