NOWY format karty charakterystyki w 2021 roku – Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r obowiązuje  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Zmiany w formacie Karty Charakterystyki dotyczyć będą:

* nowych wymogów dla nanopostaci substancji,

* dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,

* dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP),

* wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,

* obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Karty charakterystyki REACH niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.