Przewozisz aceton? Sprawdź, jaka karta charakterystyki jest potrzebna!

Przewozisz aceton? Sprawdź, jaka karta charakterystyki substancji niebezpiecznych jest właściwa w 2019 roku. Bezpieczny transport i zabezpieczenie acetonu.

Aceton – bezpieczny transport – przygotowanie do przewozu

Karta charakterystyki produktu, jakim jest aceton musi spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia REACH. Każda z nich musi być napisana zwięźle, czytelnie i oznaczona datą na pierwszej stronie. Wszystkie sekcje zawarte w karcie muszą zostać wypełnione. Wśród nich:
– identyfikacja substancji, przedsiębiorstwa i zagrożeń;
– informacja o składzie i jednostce miary;
– postępowanie w przypadku pożaru, dostania się mieszaniny do środowiska oraz informacja o udzielaniu pierwszej pomocy;
– sposób postępowania z mieszaniną podczas magazynowania i przewozu;
– właściwości fizyczne i chemiczne;
– informacje toksykologiczne i ekologiczne;
– postępowanie z odpadami;
– informacje o regulacjach prawnych.

Jak zabezpieczyć aceton do transportu?

Bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie. Substancja ta musi znajdować się z dala od źródeł ciepła. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i składowane w temperaturze od 15 do 25 stopni w wentylowanym pomieszczeniu. Nie wolno przechowywać go razem z żywnością dla ludzi, jak i dla zwierząt.

Zagrożenia związane z acetonem

Aceton jest substancją niebezpieczną – łatwopalną cieczą, która pod wpływem nieprawidłowego przechowywania bądź transportu po związaniu się oparów z powietrzem grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy, może powodować senność i bóle głowy, problemy z oddychaniem, a w przypadku połknięcia nudności i wymioty, dlatego podczas przewozu należy zachować szczególną ostrożność.

Pomoc fachowców

Nasza firma specjalizuje się w pomocy każdej firmie transportowej. Stale aktualizujemy informacje zgodnie z rozporządzeniami, dzięki czemu nasz doradca ADR pomoże Państwu w spełnieniu wszystkich wymogów.