Nowe Karty Charakterystyki

Nowe karty charakterystyki – rozporządzenie i zgodność z REACH

Podczas transportu substancji / preparatu stanowiącego zagrożenie, ważny jest jego bezpieczny przewóz zgodnie z należytymi wytycznymi. Dokument zawierający opis niebezpiecznego produktu nosi nazwę karty charakterystyki. Znajdują się tam najważniejsze dane fizykochemiczne, informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń oraz wymaganych do wykonania procedurach, w przypadku wydostania się lub kontaktu z niebezpieczną substancją. Dokument posiada również dane odnośnie tego, czy jest zgodny z REACH.

Co to jest REACH?

Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu chronić środowisko oraz ludzi przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Zgodnie z REACH to przedsiębiorstwa muszą kontrolować ryzyko związane z produkcją danej substancji, tym samym poinformować jak należy dany środek stosować w bezpieczny sposób.

W przypadku, gdy kontrola ryzyka nie jest możliwa, produkcja substancji powinna być ograniczona lub zamieniana w korzystaniu na inne – mniej niebezpieczne środki.

Określanie zgodności karty charakterystyki z REACH?

W czasie transportowania substancji niebezpiecznych należy się upewnić czy karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Jeżeli występuje zgodność z REACH – będzie posiadać datę sporządzenia, informację kiedy nastąpiła aktualizacja, numer jej wersji oraz 16 odpowiednich sekcji.

Bardzo ważnym elementem jest data wystawienia lub aktualizacji dokumentu, którą podaje się na pierwszej stronie karty charakterystyki. Wprowadzone wszelkie zmiany do karty charakterystyki podawane są w sekcji 16 tego dokumentu.

31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i/lub ich mieszanin wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. Oznacza to, że od 1 czerwca 2017. wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin są zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru zawierającego wszystkie niezbędne informacje określone w rozporządzeniu REACH.

Na pierwszej stronie dokumentu znajdują się informacje, odnośnie podstawy prawnej, która potwierdza poprawność sporządzonego dokumentu. Obecnie zawartość karty charakterystyki powinna być zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia REACH opublikowanym 28 maja 2015 roku w postaci rozporządzenia unijnego 2015/830.

 

Jakie pozycje powinny zawierać nowe karty charakterystyki REACH?

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń
Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach
Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sekcja 8: Kontrola narażenia /środki ochrony indywidualnej
Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu
Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Sekcja 16: Inne informacje

 

Nowe karty charakterystyki, dzięki zgodności z załącznikiem II REACH są doskonałym narzędziem komunikacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Poznawać będzie obu użytkowników odnośnie obowiązku informowaniu o zagrożeniach związanych z substancją/mieszaniną oraz oceny / zarządzania ryzykiem. Bez zgodnej karty charakterystyki nie będzie możliwe prawidłowe przekazywanie informacji o zagrożeniach, które mogą wyniknąć po kontakcie z daną substancją/mieszaniną.

Same dokumenty muszą zostać sporządzone w języku urzędowego państwa – na terenie którego niebezpieczna substancja / preparat zostanie wprowadzony do obrotu oraz użytku.