Etykiety dla detergentów: klasyfikacja i oznakowanie środków czystości zgodnie z przepisami

Klasyfikacja i oznakowanie produktów detergentowych

Detergent – oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierające mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka, itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych.

Dodatkowe produkty, uważane za detergenty, to:
Pomocnicze preparaty piorące (do zamaczania, wstępnego prania, płukania lub wybielania, itp.),
Preparaty zmiękczające do płukania tkanin,
Preparat czyszczący (do różnego rodzaju mycia i/lub do oczyszczania innych powierzchni, itp.),
Inne preparaty czyszczące, myjące i piorące (do jakichkolwiek innych procesów prania, mycia
i czyszczenia).

Zasady oznakowania detergentów – przepisy

• w Rozporządzeniu 648/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz w nowelizujących je późniejszych rozporządzeniach:
• Rozp. Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII
• Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozp. (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
• Rozp. Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozp. (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych).
• Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń

Oznakowanie detergentów – jak opisywać zawartość?

Postanowienia dotyczące oznakowania detergentów ustalone są w art. 11 w związku z załącznikiem VII
Opakowania detergentów przeznaczone do sprzedaży detalicznej powinny zawierać informacje dotyczące zawartości następujących składników (jeśli występują w danym produkcie w stężeniu powyżej 0,2% wagowo):
• fosforany,
• fosfoniany,
• anionowe środki powierzchniowo czynne,
• kationowe środki powierzchniowo czynne,
• amfoteryczne środki powierzchniowo czynne,
• niejonowe środki powierzchniowo czynne,
• związki wybielające na bazie tlenu,
• związki wybielające na bazie chloru,
• EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole,
• NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole,
• fenole i chlorowcowane fenole,
• paradichlorobenzen,
• węglowodory aromatyczne,
• węglowodory alifatyczne,
• chlorowcowane węglowodory,
• mydło,
• zeolity,
• polikarboksylany.

Niezależnie od stężenia należy podać z nazwy – jeśli są obecne w produkcie detergentowym – następujące komponenty:
– enzymy,
– substancje dezynfekujące,
– rozjaśniacze optyczne,
– kompozycje zapachowe,
– środki konserwujące (stosując dla nich nazewnictwo z dyrektywy 76/768/EWG)

Uwaga:
Należy umieścić w wykazie, jeżeli dodano, środki konserwujące niezależnie od ich stężenia, stosując tam, gdzie to możliwe, zwykłe nazewnictwo ustanowione na mocy art. 8 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych.
Jeżeli dodano w stężeniach przekraczających 0,01% wagowo substancje pochodzące z kompozycji zapachowych, mogące powodować alergie występujące na liście substancji w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG, zmienionego dyrektywą 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia substancji pochodzących z kompozycji zapachowych mogących powodować alergie z wykazu po raz pierwszy ustanowionego przez Komitet Naukowy ds. Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych (SCCNFP) w jego opinii SCCNFP/0017/98, należy je umieścić w wykazie stosując nazewnictwo tej dyrektywy, jak również wszystkie inne składniki zapachowe następnie dodawane do części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG dostosowującą niniejszy załącznik do postępu technicznego.

Dla detergentów przeznaczonych do użytku w sektorze przemysłowym, które nie są udostępnione dla ogółu społeczeństwa, wyżej wymienione wymagania nie muszą być spełnione, jeżeli równoważną informację dostarcza się w formie arkusza danych technicznych, karty charakterystyki REACH, lub w podobny właściwy sposób

Oprócz Składu detergentu omówionego wyżej na opakowaniu należy także umieścić dla wyżej wymienionych substancji odpowiednie przedziały stężeń w postaci zakresów procentowych (wagowo):
mniej niż 5%,
5% lub więcej, ale mniej niż 15 %,
– 15% lub więcej, ale mniej niż 30 %,
– 30% i więcej, (zapis matematyczny >30%)
Dla detergentów przeznaczonych do użytku w sektorze przemysłowym, które nie są udostępnione dla konsumentów detalicznych, powyższych informacji nie trzeba umieszczać bezpośrednio na etykiecie, jeśli dostępne będą wraz z inną dokumentacją towarzyszącą danemu produktowi (np. w informacji technicznej lub karcie charakterystyki).
Jednakże, jeśli produkt będzie sprzedawany zarówno odbiorcom detalicznym, jak i przemysłowym, to zamieszczenie tych informacji na etykiecie jest niezbędne.

*Sprawdź: KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Oznakowanie dotyczące dozowania detergentów przeznaczonych do prania

Opakowania detergentów sprzedawanych na rynku detalicznym przeznaczonych do prania powinny być opatrzone następującymi informacjami:
• zalecane ilości i/lub sposób dozowania wyrażone w mililitrach lub gramach, odpowiednie dla standardowego wsadu pralki, dla wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z uwzględnieniem prania jedno- lub dwukąpielowego,
• dla detergentów przeznaczonych do prania energicznego, liczba standardowych wsadów pralki dla „średnio zabrudzonych” tkanin, oraz dla detergentów do prania tkanin delikatnych, liczba standardowych wsadów pralki dla „lekko zabrudzonych tkanin”, które mogą być wyprane przy wykorzystaniu zawartości opakowania i zastosowaniu wody o twardości średniej odpowiadającej 2,5 milimolom CaCO3/l,
• objętość każdego dozownika, jeśli takowy dołączono, powinna być wyrażona w mililitrach lub gramach oraz powinna być oznaczona ilość detergentu właściwa dla standardowego wsadu pralki dla wody o klasach twardości: miękka, średnia i twarda.

Standardowym wsadem pralki jest 4,5 kg suchej tkaniny dla detergentów do prania energicznego i 2,5 kg suchej tkaniny dla detergentów do prania delikatnego, zgodnie z definicjami decyzji Komisji 1999/476/WE z dnia 10 czerwca 1999 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom pralnicznym.
Detergent uznawany jest za przeznaczony do prania energicznego, chyba że producent deklaruje głównie dbałość o tkaniny, tj. niskotemperaturowe pranie, dbałość o delikatne tkaniny i kolory.

Detergenty dla konsumentów przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń

Opakowania detergentów przeznaczonych do powszechnej sprzedaży jako detergenty przeznaczone do stosowania w automatycznych zmywarkach do naczyń muszą być opatrzone następującą informacją:
standardowe dozowanie wyrażone w gramach lub ml albo w liczbie tabletek w głównym cyklu mycia w przypadku średnio zabrudzonej zastawy stołowej dla w pełni załadowanej zmywarki o pojemności 12 kompletów z odniesieniem do – w razie potrzeby – twardości wody: miękkiej, średniej i twardej

Dodatkowe wymagane elementy oznakowania

Na opakowaniach detergentów, przeznaczonych do sprzedaży konsumenckiej, muszą być umieszczone trwale, w języku polskim, za pomocą czytelnych, widocznych liter następujące informacje:
• nazwa lub nazwa handlowa produktu oraz nazwa lub znak towarowy i pełny adres wraz z numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu,
• adres, oraz adres e-mail (o ile jest dostępny), numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych (zgodnie z art. 9 ust. 3 rozp., arkusz składników dla służb medycznych).
• Adres strony internetowej, pod którą dostępne są informacje wymagane w załączniku VIII A (arkusz składników detergentów przeznaczony dla konsumentów).

Arkusz danych składników dla personelu medycznego

Zgodnie z art. 9 ust. 3 wymagane jest, aby producenci wprowadzający do obrotu produkt detergentowy na żądanie udostępnili bez zwłoki i bezpłatnie, wszelkiemu personelowi medycznemu, arkusz danych składników, jak określono w załączniku VII C, tylko do użycia w celach medycznych. Załącznik VII (C) brzmi następująco:
„Arkusz danych składników powinien spełniać postanowienia określone w art. 9 ust. 3. Arkusz danych powinien zawierać nazwę detergentu i producenta. Wszystkie składniki należy umieścić w porządku malejącym według wagi; wykaz powinien być podzielony na następujące zakresy procentowe (wagowo):
10% lub więcej,
1% lub więcej, lecz mniej niż 10%,
0,1% lub więcej, lecz mniej niż 1%,
mniej niż 0,1%.
Zanieczyszczenia nie są uważane za składniki.
Dla każdego składnika należy podać zwyczajową nazwę chemiczną lub nazwę IUPAC6, numer CAS, i, jeśli dostępna, nazwę INCI, oraz nazwę z Farmakopei Europejskiej.”
Art. 11.2 wymaga ponadto, aby informacja potrzebna do zlokalizowania źródła arkusza danych składników pojawiała się „na opakowaniu, w którym detergenty umieszczone są do sprzedaży konsumenckiej”.