Oznakowanie cystern ADR

Różnego rodzaju pojazdy, cysterny i kontenery, które wykorzystywane są do transportu towarów niebezpiecznych powinny być odpowiednio oznakowane. Tego typu oznakowanie opisane jest w przepisach Umowy ADR, gdzie wyróżnia się elementy tego typu oznakowania, takie jak:
– nalepki ostrzegawcze
– tablice barwy pomarańczowej
– znaki

Podlegają one specjalnym wytycznym i muszę być zgodne z obowiązującymi normami.

Tablica ADR – co to jest?

Tablica ADR to pomarańczowa, odblaskowa tablica informacyjna o standardowych wymiarach 40×30 cm. Powinna być ona umieszczana na pojazdach przewożących niebezpieczne substancje. W przypadku cystern i przewozu substancji luzem na tablicy umieszczane są specjalne numery rozpoznawcze, które oznaczają rodzaj przewożonej substancji. Z kolei przy przewozach towaru w sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.

Dlaczego stosuje się oznaczenia ADR na cysternach?

Oznaczenia ADR powstały w celu identyfikacji przewożonych towarów przez innych uczestników ruchu drogowego. Jest to niezwykle przydatne szczególnie w przypadku wypadków drogowych czy innych tego typu sytuacji. Oznaczenia ADR pozwalają odczytanie ważnych informacji o przewożonych substancjach zarówno przez służby ratownicze jak i innych kierowców. Pozwalają one na określenie rodzaju substancji, a co za tym idzie określenie jak się z nią obchodzić oraz jakie zagrożenie może ona spowodować.

Przewóz towarów w sztukach przesyłki – jak wygląda?

Przewóz towarów w sztukach przesyłki to transport mieszanin, substancji niebezpiecznych w opakowaniach, które są uprzednio odpowiednio przygotowane do przewozu oraz oznaczone zgodnie z wymaganiami ADR. W trakcie realizowania przewozu tego typu towarów w sztukach przesyłki należy na jednostce transportowej umieścić dwie gładkie tablice barwy pomarańczowej. Jedna z nich powinna być umieszczona z przodu, a druga z tyłu. Obie powinny zostać przymocowane w sposób prostopadły do osi podłużnej jednostki transportującej. W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, jednostek transportowych nie oznakowuje się inalepkami ostrzegawczymi czy znakami – z wyjątkiem towarów niebezpiecznych z klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) oraz 7 (materiały promieniotwórcze). W ich przypadku pojazdy powinny posiadać nalepki ostrzegawcze, które umieszczane są na obu bokach oraz tyle pojazdu.

Przewóz towarów niebezpiecznych luzem – kiedy jest dozwolony?

Przewóz towarów niebezpiecznych luzem polega na przewozie nieopakowanych materiałów stałych lub różnego rodzaju przedmiotów w pojazdach, kontenerach lub kontenerach do przewozu luzem. Nie wszystkie towary niebezpieczne mogą być przewożone luzem – w praktyce taka możliwość dotyczy tylko około 10 procent wszystkich towarów niebezpiecznych, takich jak materiały stałe zapalne czy materiały zakaźne. Ten sposób przewozu można zastosowań tylko, gdy jest on wyraźnie dozwolony dla konkretnego rodzaju towaru niebezpiecznego.

Przewozy towarów luzem – jak je oznaczyć?

Przepisy określają specjalne oznaczenie dla towarów niebezpiecznych przewożonych luzem. Jednostki transportowe czy kontenery przewożące tego typu towary powinny mieć umieszczone na bokach pojazdu tablice barwy pomarańczowej, zawierające numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer UN. Są one umieszczane równoległe do osi podłużnej pojazdu. Ponadto z przodu i z tyłu pojazdy powinny występować tablice pomarańczowe gładkie – umieszczone prostopadle do osi podłużnej tej jednostki transportującej. Dodatkowo na pojazdach transportujących towary niebezpieczne luzem umieszcza się nalepki ostrzegawcze. W przypadku kontenera do przewozu luzem nalepki ostrzegawcze powinny być umieszczone na obu bokach tego pojazdu oraz z przodu i tyłu. W innych pojazdach do przewozu luzem nalepki ostrzegawcze umieszcza się na obu bokach i tyle pojazdu.

Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternie – oznakowanie cystern ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternie polega na przewozie materiałów w zbiornikach zaopatrzonych w wyposażenie obsługowo-konstrukcyjne. Stanowią one cysterny stałe, pojazdy-baterie czy inne jednostki transportowe, które zawierają jedną lub więcej cystern. Muszą być one zgodne z wymaganiami i dopuszczone do tego rodzaju zastosowania. Wymagane jest tutaj odpowiednie oznakowanie cystern ADR. Cysterny muszą posiadać no bokach każdej z nich tablice barwy pomarańczowej z numerem rozpoznawczym zagrożenia oraz numerem UN, które umieszczane są w sposób równoległy do osi podłużnej pojazdu. Numery rozpoznawcze i numery UN dobierane są indywidualnie dla konkretnego materiału niebezpiecznego, który przewożony jest w danej cysternie, komorze cysterny czy w elemencie pojazdu-baterii.