Rozporządzenie CLP – oznakowanie i klasyfikacja

materiały niebezpieczne

Obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami wymaga szczególnej ostrożności nie tylko ze względu na bezpieczeństwo osoby mającej z nimi kontakt, ale także jej otoczenia, środowiska etc. Dlatego właśnie istotne jest zrozumienie i przestrzeganie zasad Rozporządzenia CLP, które stanowi o klasyfikacji, oznakowaniu i pakowaniu substancji chemicznych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy wszystkie kwestie z nim związane.

Czego dotyczy CLP?

Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) to regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, mająca na celu ochronę ludzkiego zdrowia i środowiska. Zajmuje się klasyfikacją, oznakowaniem i pakowaniem substancji oraz mieszanin o różnorodnej specyfice. Dotyczy jednak wyłącznie tych materiałów, uznanych za niebezpieczne oraz produktów wybuchowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP, każdy produkt musi posiadać etykietę sporządzoną w językach urzędowych państw członkowskich UE, w których towar jest dystrybuowany. Powinna ona zawierać nazwę, adres i numer telefonu dostawcy, nominalną ilość substancji lub mieszaniny, identyfikatory produktu, odpowiednie piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wszelkie środki ostrożności. Mogą w niej zawarte być także dodatkowe informacje wymagane przez inne przepisy. Niezwykle ważne jest, aby taka etykieta była trwale przymocowana do opakowania i doskonale widoczna.

Rozporządzenie CLP wymusza obowiązek właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów przed wprowadzeniem ich na rynek. Znać i przestrzegać go muszą jednak nie tylko producenci, ale także i importerzy czy użytkownicy materiałów niebezpiecznych. Znajomość klasyfikacji CLP jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa, umożliwia ona bowiem identyfikację zagrożeń i podejmowanie odpowiednich środków ochrony. Dzięki rozporządzeniu, wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mają jasne wytyczne dotyczące prawidłowego obchodzenia się z określonymi chemikaliami.

Co zmieni się w 2024?

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych i wszelkie kwestie z nią związane muszą być na bieżąco aktualizowane. Z tego powodu co jakiś czas pojawiają się zmiany w rozporządzeniu CLP. Najbliższe planowane zmiany wejdą w życie w roku 2024. Obejmują one wprowadzenie unikalnego identyfikatora formuły (UFI) dla każdej mieszaniny niebezpiecznej, zmienione kategorie zagrożeń zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), a także nowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i piktogramy CLP na etykietach produktów. Zaktualizowane zostaną także karty charakterystyki (SDS) z dodatkowymi informacjami.

Zmiany te wpłyną na sposób klasyfikacji, etykietowania i dokumentacji, dlatego ważne jest, aby producenci byli ich świadomi, aby ich produkty spełniały określone standardy.

Jakich towarów dotyczy CLP?

Rozporządzenie CLP obejmuje szeroki zakres towarów, głównie substancje i mieszaniny, które są uznawane za “materiały niebezpieczne” z wielu różnych przyczyn. Dotyczy to zarówno produktów chemicznych wykorzystywanych w przemyśle, jak i tych używanych w życiu codziennym. Klasyfikacja obejmuje substancje toksyczne, wybuchowe, łatwopalne, żrące, oraz w jakimkolwiek stopniu szkodliwe dla zdrowia lub środowiska. Zakres towarów, na które nakładany jest obowiązek klasyfikacji w rzeczywistości jest niezwykle szeroki – od farb, detergentów, po materiały wykorzystywane w laboratoriach czy przemyśle.

Jakie są procedury związane z CLP?

Rozporządzenie CLP zawiera kilka kluczowych procedur dla bezpiecznego zarządzania chemikaliami. Mowa tu o:

  • Zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu – Takie rozwiązanie umożliwia odpowiednie zarządzanie ryzykiem materiałów niebezpiecznych na terenie UE. Tylko państwa członkowskie mogą wnioskować o harmonizację, dotyczącą wytwórców, importerów i użytkowników.
  • Zgłoszeniu klasyfikacji i elementów oznakowania – Producenci i importerzy muszą zamieścić informacje o klasyfikacji i oznakowaniu substancji w wykazie C&L.
  • Zgłoszeniu informacji o mieszaninach – Należy przekazać informacje o mieszaninach, w tym 16-znakowy identyfikator UFI, który musi znaleźć się na etykiecie substancji niebezpiecznej.
  • Alternatywnej nazwie rodzajowej w mieszaninach – Dostawcy mogą wnioskować o alternatywną nazwę rodzajową substancji w mieszaninie dla zachowania poufności działalności, która, jeśli zatwierdzona przez ECHA, obowiązuje w całej UE.

Rozporządzenie CLP jest niezwykle istotne, ponieważ zapewnia jednolite klasyfikowanie, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych w Unii Europejskiej. Umożliwia to bezpieczne użytkowanie, magazynowanie oraz transport materiałów niebezpiecznych minimalizując ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.