Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych

ADR jest określeniem odnoszącym się do międzynarodowej umowy, dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Składa się ona z przepisów dla transportu drogowego, które związane są z opakowaniami, zabezpieczeniami ładunków i substancji niebezpiecznych. ADR to termin międzynarodowy, mimo że jest to skrót pochodzący z języka francuskiego, to w każdym kraju jest tak samo rozpoznawalny. Transport towarów niebezpiecznych, aby odbywał się w sposób bezpieczny, musi przebiegać zgodnie z określonymi procedurami. Dotyczą one między innymi samego sposobu przewozu. W dzisiejszym artykule skupimy się na dopuszczalnych sposobach przewozu towarów niebezpiecznych.

Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych w cysternach

Transport towaru w cysternach ADR to bezpieczny sposób przewozu materiałów niebezpiecznych w specjalnych zbiornikach wyposażonych w adekwatne do tego celu wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne. W transporcie tego typu wyróżnia się takie rozwiązania jak: cysterny stałe, przenośne, kontenery-cysterny, cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie oraz MEGC. Dany towar może być przewożony w cysternie przenośnej jeżeli w umowie ADR wskazano kod numeryczny „TP”. Przepisy dotyczące tej kategorii zawierają wytyczne dotyczące m.in. stopnia napełnienia cysterny, wskazują, jakie są wymagania dotyczące powiększania grubości zbiornika oraz wyznaczają sposoby usuwania powietrza z przestrzeni gazowej.

Kierowca cysterny ADR musi znać wszystkie specyficzne wytyczne dotyczące pojazdu, przewożonego towaru i zachowania się na drodze. Szkolenie ADR to swego rodzaju ukierunkowanie na specyficzne przepisy dotyczące przewożenia substancji ciekłych, sypkich lub dostarczonych do przewozu w stanie stopionym. To właśnie podczas szkolenia ADR przyszli kierowcy cystern zdobywają niezbędną wiedzę na temat środków ostrożności podczas poruszania się na drodze wśród innych samochodów oraz na temat wymagań technicznych dotyczących pojazdów, które przewożą ładunek. Kierowca musi zaznajomić się z wymogami dotyczącymi świadectw i znaków dopuszczenia oraz zasadności stosowania oznaczeń ostrzegawczych, dodatkowego wyposażenia pojazdu, pomarańczowych tablic i wymaganej dokumentacji w pojeździe. Takie przygotowanie uczula kierowcę na ewentualne zagrożenia, wskazuje zasady postępowania z ładunkiem w trakcie samego transportu i ewentualnych sytuacjach kryzysowych.

Przewóz w sztukach przesyłki

Jak sama nazwa może wskazywać, przewóz w sztukach przesyłki to transport towarów niebezpiecznych w opakowaniach. Określenie „sztuka przesyłki” oznacza końcowy produkt operacji pakowania materiału niebezpiecznego, który składa się z opakowania wraz z jego zawartością. Nazwa ta dotyczy także naczyń do gazów i przedmiotów, które z powodu swojego specyficznego rozmiaru bądź kształtu mogą zostać przetransportowane bez opakowania albo w skrzyniach, kołyskach lud dedykowanych urządzeniach. Wśród najczęściej stosowanych tym transporcie opakowań wyróżnić można: kanistry, naczynia ciśnieniowe, lekkie opakowania metalowe, bębny, duże pojemniki do przewozu luzem, worki, opakowania złożone i duże opakowania. Towar niebezpieczny zostaje dopuszczony do przewozu w sztukach przesyłki pod warunkiem, że w umowie ADR została wskazana instrukcja pakowania. Ta rozpoczynająca się od symbolu P oznacza opakowania inne niż DPPL i opakowania duże, R to opakowania lekkie metalowe, IBC to duże pojemniki do przewozu luzem, a LP dotyczy dużych opakowań.

Transport towarów niebezpiecznych luzem

Ta forma transportu oznacza przewóz towarów bez opakowania. Dotyczy to materiałów stałych i przedmiotów. Najczęściej realizowany jest w kontenerach lub pojazdach do przewozu luzem. Towar został dopuszczony do przewozu luzem jeśli w umowie ADR wskazano kody numeryczne BK. BK1 oznacza, że dozwolony został przewóz luzem w kontenerach do przewozu luzem pokrytych opończą. BK2 to pozwolenie na przewóz luzem w kontenerach do przewozu luzem zamkniętych, z kolei BK3 ‘odnosi się do kontenerów do przewozu luzem elastycznych.