Zmiany w kartach charakterystyki – jakie obowiązują od 2023 roku?

Rozporządzenie Komisji UE wprowadziło zmiany do załącznika II REACH określającego standardy dotyczące przygotowywania kart charakterystyki, stosowanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. W związku z powyższym obowiązują nowe karty charakterystyki od 1 stycznia 2023 r.

Jakie wymagania spoczywają na firmach odnośnie wdrożenia zmian w kartach charakterystyki od 2023 r. zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi? To właśnie zagadnienie opisujemy w dzisiejszym artykule.

Kto jest zobowiązany do dostarczania nowych kart charakterystyki?

Przepisy REACH dotyczące dostarczania nowej karty charakterystyki mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw. Producenci, dostawcy substancji, mieszanin, produktów profesjonalnego użytku czy gotowych wyrobów, szczególnie detergentów i biocydów, są zobowiązani do przygotowywania, udostępniania i przechowywania kart charakterystyki. Obowiązek ten obejmuje również pracowników profesjonalnych, sklepów i detalistów.

Nowe karty charakterystyki od 1 stycznia 2023

karty charakterystyki

Zmiany w kartach charakterystyki z 2023 r. wprowadziły obowiązek opracowania tych kart zgodnie z najnowszym szablonem. Wszystkie dotychczasowe karty można stosować jedynie do 31 grudnia 2022 r. Nowy format dotyczy m.in. niżej opisanych sekcji.

Sekcja 9 dotycząca właściwości fizycznych i chemicznych

W przypadku ciał stałych dodana została nowa właściwość, jaką jest charakterystyka cząsteczek. Należy określić wielkości cząstek oraz innych istotnych właściwości, takich jak rozkład wielkości, kształt, wydłużenie itp. w tej podsekcji powinny zostać podane właściwości dotyczące nanopostaci substancji lub występowaniu ich w dostarczanej w mieszaninie.

Nowa podsekcja 11.2 dotycząca informacji o innych zagrożeniach

Należy tu zawrzeć informacje dotyczące szkodliwych skutków dla zdrowia wynikających z właściwości zakłócających funkcjonowanie układu hormonalnego, w odniesieniu do substancji z sekcji 2.3. Powinny one zawierać krótkie podsumowania wyników analizy opartej na kryteriach oceny wpływu na zdrowie człowieka określonych w odpowiednich rozporządzeniach.

Nowe podsekcje 12.6 i 12.7 dotyczące właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

W tym obszarze powinny znaleźć się informacje dotyczące negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z właściwości zakłócających funkcje układu hormonalnego, odnosząc się do substancji z sekcji 2.3. Wprowadza się m.in. informacje o narażeniu w środowisku, zdolności do generowania ozonu w reakcjach fotochemicznych, zdolność do degradacji ozonu, wpływ na globalne ocieplenie.

Sekcje 14.1 oraz 14.7

Podaje się dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska z uwzględnieniem wymagań pracowników odpowiedzialnych za transport niebezpiecznych towarów zarówno na morzu, jak i na wodach śródlądowych, zgodnie z przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Obowiązek informacji o nanopostaci

W nowej karcie charakterystyki należy uwzględnić informacje dotyczące nanopostaci wraz z powiązanymi informacjami bezpieczeństwa dla każdej z nich. Jeżeli substancja występuje w formie nanopostaci w mieszaninie i jest zarejestrowana lub stanowi przedmiot raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, należy dostarczyć charakterystykę cząsteczek, precyzującą rodzaj nanopostaci. W sytuacji, gdy substancja występuje w formie nanopostaci w mieszaninie, ale nie jest zarejestrowana ani nie jest przedmiotem wyżej wymienionego raportu, należy przedstawić charakterystykę cząsteczek wpływającą na bezpieczeństwo mieszaniny.

dostawca Obowiązek informacji o właściwościach substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacja o tych substancjach musi znaleźć się w kartach charakterystyki od 2023 r., choć substancje te nie muszą być klasyfikowane zgodnie z CLP.

Dostosowanie przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS

Dotyczy ujednolicenia i zintegrowania zasad klasyfikacji i informowania o zagrożeniach dla substancji i mieszanin chemicznych.

Dostosowanie do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia CLP

W sekcji 1 karty charakterystyki należy podawać kod UFI mieszanin niepakowanych. W przypadku mieszanin, które są pakowane i mają być wykorzystywane w obiekcie przemysłowym, dostawca może podać UFI w karcie charakterystyki, zamiast na opakowaniu.

Obowiązek umieszczania specyficznego stężenia granicznego dla substancji, współczynnika M i oszacowanej toksyczności ostrej ATE

Wskazówki o informacjach, które trzeba podać, można znaleźć w załączniku VI rozporządzenia CLP w „Wykazie zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie”.

Nowa karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Każdy dostawca mieszanin chemicznych jest zobowiązany do spełnienia obowiązków wynikających z artykułu 31 rozporządzenia REACH, a także załącznika II do tego rozporządzenia.

Najważniejsze zmiany dotyczą sekcji 9, wydzielenia nowego podrozdziału 11.2. oraz nowych podsekcji 12.6 i 12.7. Ponadto zmieniono brzmienie podpunktów 14.1 i 14.7. W nowej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej należy uwzględniać stężenia graniczne, informacje o nanopostaci substancji oraz między innymi wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego.