Aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty dostarczające niebezpieczne substancje muszą dołączyć do nich karty substancji niebezpiecznej wykonaną według ściśle określonych regulacji prawnych. Dodatkowo, użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się z prośbą o sporządzenie aktualizacji dokumentu.

Aktualizacja kart charakterystyki – kiedy zlecić?

Choć aktualizacja danych leży po stronie podmiotu dostarczającego niebezpieczne substancje, użytkownik może w dowolnym momencie zlecić wykonanie aktualizacji karty charakterystyki. Zgodnie z art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH dostawca ma wówczas obowiązek nieodpłatnego dostarczenie zmodyfikowanego dokumentu (w formie papierowej lub elektronicznej) do wszystkich odbiorców, którzy nabyli dany produkt w ciągu ostatniego roku.

Kiedy potrzebna jest karta charakterystyki?

Kartę charakterystyki przygotowuje się w celu określenia właściwości substancji oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Prawidłowo opracowany dokument powinien zawierać informacje o wszelkich możliwych zagrożeniach związanych ze stosowaniem danego produktu. Ponadto musi znajdować się na nim dokładna klasyfikacja składu. Do zadań osoby odpowiedzialnej za realizację zadania należy też odpowiednie oznakowanie artykułu.

Kto przeprowadza aktualizację kart charakterystyki?

Aktualizacja kart charakterystyki musi być przeprowadzona przez osobę kompetentną, posiadającą rozległą wiedzę chemiczną. Oprócz studiów kierunkowych powinna ona również posiadać ukończone kursy specjalistyczne. Do jej zadań należy nie tylko opisanie właściwości substancji i określenie stopnia zagrożenia, ale również przewidywanie konsekwencji związanych z transportem, załadunkiem oraz sposobem użytkowania. Dostawca nie ma obowiązku aktualizacji karty charakterystyki, jeśli zawarte w niej informacje są wystarczające do zachowania wszelkich środków ostrożności. W praktyce jednak zmieniły się systemy klasyfikacji CLP, wskutek czego konieczna jest modyfikacja opisów kart charakterystyki przygotowanych według starszych standardów.