Transport ADR – przepisy, procedury i wymogi ADR dla załogi pojazdu

Poza tym, że przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulują przepisy prawa, zastosowanie mają również procedury wynikające z tak zwanego zdrowego rozsądku. W życiu zawodowym każdego kierowcy ADR obecny jest szereg procedur, których naczelną zasadą jest „dmuchanie na zimne”. Wszystko po to, aby ładunek całkowity ADR mógł bezpiecznie dotrzeć na dane miejsce. Poniżej przedstawiamy Państwu… Czytaj więcej


Umowa wielostronna M300

W dniu 6 lutego 2020 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M300 dotycząca dokumentu przewozowego w operacjach sprzedaży obwoźnej Zgodnie z Umową nazwę i adres odbiorcy (odbiorców) w dokumencie przewozowym można zastąpić wyrazami „Sprzedaż obwoźna”, w przypadku gdy następujące materiały są przewożone do wielu odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu: UN 0333… Czytaj więcej


Przewóz towarów niebezpiecznych – lista kontrolna, nowy wzór formularza od 1.12.2019 r.

Z dniem 10 grudnia 2019 weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. 2019, poz. 2302), W Rozporządzeniu zawarte są między innymi formularze, które będą stosowane do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, w tym dla przewozu drogowego, żeglugą śródlądową oraz koleją. Przewóz ADR – transport drogowy:… Czytaj więcej


Czym różni się arkusz dla personelu medycznego od wykazu składników

Zgodnie z załącznikiem VII część C rozporządzenia WE nr 907/2006 Arkusz danych składników to szczegółowy wykaz, który wymaga podania wszystkich składników detergentu w określonych zakresach procentowych, w których dany składnik występuje. Dla każdego ze składników podana jest zwyczajowa nazwę lub nazwa IUPAC i jeśli są dostępne nazwy INCI, numery CAS oraz nazwy FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ. Tak przygotowany… Czytaj więcej


Zasady przewozu pasz, dodatków i surowców do produkcji pasz

Przewóz produktów paszowych klasyfikowanych jako UN 3077 Materiał Stały Zagrażający Środowisku w workach typu 5M1 Obecnie wiele firm paszowych pakuje swoje towary do opakowań typu 5M1 Instrukcja pakowania P002 dla Numeru UN 3077 rzeczywiście dopuszcza zastosowanie opakowań o kodzie 5M1 [Worki papierowe, Wielowarstwowe] jednak pod warunkiem spełnienia przepisu szczególnego PP12 Przepis ten pozwala na zastosowanie… Czytaj więcej


Etykiety dla detergentów: klasyfikacja i oznakowanie środków czystości zgodnie z przepisami

Klasyfikacja i oznakowanie produktów detergentowych Detergent – oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierające mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka, itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do… Czytaj więcej


JAK PRZEWOZIĆ NAWOZY MINERALNE NA BAZIE AZOTANU AMONU?

Wszystkie nawozy na bazie azotanu amonu o zawartości azotu powyżej 28% N, np. SALETRA AMONOWA (Pulan, Zaksan), SALETROSAN 30 są materiałami niebezpiecznymi i ich transport musi spełniać wymogi ADR jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067 (sprawdź więcej w: karta sub). Przewozy takie wymagają zastosowania odpowiednich przepisów ADR w zakresie pakowania, oznakowania, a także… Czytaj więcejTARYFIKATOR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (WYKAZ ADR)

TARYFIKATOR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Lp Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 i 650) lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w zakresie przewozu drogowego Wysokość kary w złotych Nr grupy naruszeń oraz waga… Czytaj więcej


Nowe Karty Charakterystyki

Nowe karty charakterystyki – rozporządzenie i zgodność z REACH Podczas transportu substancji / preparatu stanowiącego zagrożenie, ważny jest jego bezpieczny przewóz zgodnie z należytymi wytycznymi. Dokument zawierający opis niebezpiecznego produktu nosi nazwę karty charakterystyki. Znajdują się tam najważniejsze dane fizykochemiczne, informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń oraz wymaganych do wykonania procedurach, w przypadku wydostania się lub kontaktu… Czytaj więcej